en en

Povolenia a registrácie

Vydavatelia elektronických peňazí sú subjektom finančného trhu s povolením na vydávanie a správu elektronických peňazí (napr. inštitúcia elektronických peňazí, inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu, banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky s povolením na vydávanie elektronických peňazí a pod).

Príručka obsahuje odporúčania sformulované na základe najdiskutovanejších tém, ktoré NBS rieši v rámci povoľovacieho procesu so žiadateľmi.

Formuláre obsahujú náležitosti žiadosti ako aj základný sumár relevantných príloh na preukázanie podmienok na udelenie povolenia. Jednou z príloh sú aj vzory čestných prehlásení. Viac informácií o predpisoch upravujúcich poskytovania platobných služieb ako aj o náležitostiach žiadosti nájdete v časti Legislatíva.

Odporúčaný postup pred podaním žiadosti
Pred podaním žiadosti o povolenie odporúčame postupovať nasledovne:

  1. záujemca o povolenie poskytne Národnej banke Slovenska prostredníctvom emailu psd2@nbs.sk podrobný opis zamýšľaného obchodného modelu vydávania elektronických peňazí, najmä vo vzťahu k ich forme a typu, tiež opis finančných tokov a zmluvných vzťahov súvisiacich s vydávaním elektronických peňazí, najmä týkajúcich sa sieti akceptačných miest vydávaných elektronických peňazí, vrátane uvedenia druhu platobných služieb, ak má zámer ich poskytovať.
  2. záujemca o povolenie bude následne pozvaný na osobné stretnutie so zástupcami Národnej banky Slovenska, na ktorom predstaví svoj zámer vydávať elektronické peniaze a poskytovať platobné služby, kde mu bude poskytnutý priestor na konzultáciu vzniknutých prípadných nejasností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

Podanie žiadosti
Žiadosť o povolenie sa predkladá vždy v listinnej podobe. Žiadosť je možné podať aj formou vyplneného formulára, ktorý sa doručí do Národnej banky Slovenska v písomnej forme, pričom podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa musia byť úradne osvedčené. Úradne osvedčené musia byť aj podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa na každom doplnení žiadosti. Súčasťou žiadosti, ako aj jej každého doplnenia je vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti a aktuálnosti žiadosti a predkladaných príloh.

Žiadosť o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí pre inštitúciu elektronických peňazí alebo žiadosť o zmenu povolenia na vydávanie elektronických peňazí pre inštitúciu elektronických peňazí, posielajte na nižšie uvedenú adresu.

Národná banka Slovenska
Odbor finančných technológií a inovácií
Oddelenie platobných služieb a inovácií
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Počas obdobia pandémie Národná banka Slovenska prijíma žiadosti nielen poštou, ale aj elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Podrobnosti sú uvedené tu.

Poplatky za povoľovací proces
Spolu s podaním žiadosti o udelenie povolenia je potrebné zaplatiť poplatok za úkon a konanie Národnej banky Slovenska, ktorý je vo výške 3400 eur. Výška poplatkov je upravená opatrením za úkony Národnej banky Slovenska. Podrobnejšie informácie k poplatkom, nájdete tu.

Postup po podaní žiadosti
Postup Národnej banky Slovenska v rámci povoľovacieho konania:

  1. Podanie žiadosti žiadateľom s náležitosťami formulára so všetkými prílohami predpokladanými právnymi predpismi a zaplatenie príslušného poplatku.
  2. Posúdenie žiadosti Národnou bankou Slovenska. Ak je žiadosť vrátane jej príloh úplná a sú splnené podmienky na udelenie povolenia resp. vydanie rozhodnutia o registrácii, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie do 3 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
  3. Ak žiadosť a jej prílohy nie sú dostatočné na preukázanie splnenia podmienok na udelenie povolenia resp. vydanie rozhodnutia o registrácii, Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti s lehotou na doplnenie spravidla nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní. Žiadateľ môže požiadať o predĺženie lehoty.
  4. Ak žiadosť a jej prílohy opäť nie sú dostatočné na preukázanie splnenia podmienok na udelenie povolenia, opakuje sa postup podľa predchádzajúceho bodu.
  5. Po predložení úplnej žiadosti Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa na vykonanie testovacej prevádzky a jej následné predloženie, pričom po jej posúdení sa určí termín miestnej obhliadky v sídle spoločnosti za účelom preukázania technickej, organizačnej a personálnej pripravenosti a schopnosti žiadateľa poskytovať platobné služby riadne a bezpečne, pričom súčasťou miestnej obhliadky je tiež preverenie existencie funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa

O stave vybavovania žiadosti sa žiadateľ môže informovať prostredníctvom e-mailu psd2@nbs.sk.