en en

Mám otázku k zákonu o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve


Otázky týkajúce sa znenia zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je možné predložiť len písomne, a to

elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára
alebo listom na adresu

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
Útvar dohľadu nad finančným trhom
813 25 Bratislava

Každá žiadosť o stanovisko musí spĺňať Podmienky Národnej banky Slovenska k poskytovaniu odborných stanovísk.

Zvoľte prosím oblasť zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého sa Vaša otázka týka:

 • Vymedzenie pojmov
 • Kategórie finančných agentov
 • Register
 • Oprávnenie na činnosť
 • Odborná spôsobilosť
 • Odborné skúšky
 • Dôveryhodnosť
 • Vnútorné predpisy, technická a organizačná pripravenosť
 • Podriadené subjekty
 • Vedúci zamestnanec
 • Pravidlá činnosti
 • Zverejňovanie provízií
 • Informačné povinnosti (výkazy, hlásenia)
 • Poplatky a príspevky

V prípade, že sa k predmetu Vašej otázky Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke nevyjadruje, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.