en en

Dohľad AML/CFT v NBS

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad v súlade so zákonom č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom.

NBS ako orgán dohľadu pri výkone dohľadu v oblasti AML/CFT používa nástroje v súlade s platnou legislatívou vyplývajúcou zo sektorových zákonov, zákona o dohľade nad finančným trhom a zákona o AML v kombinácii s nástrojmi pre výkon dohľadu – ako sú procedúry, usmernenia, manuály, ale aj protokoly o dohľade, vydané odporúčania, sankcie a pod.

NBS zisťuje mieru porozumenia rizikám ML/TF zo strany dohliadaných subjektov samotným dohľadom, ktorý môže byť dohľad na mieste a dohľad na diaľku.

V zmysle odporúčania EBA zahŕňa dohľad nižšie vymenované typy dohľadových aktivít, pričom periodicita je  stanovená v závislosti od rizikového profilu dohliadaného subjektu:

 • Komplexný dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (full scope);
 • Cielený dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (targeted);
 • Účelový AML/CFT dohľad na mieste a na diaľku na základe podnetu (ad-hoc);
 • Tematický dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (thematic);
 • Dosledovací dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (follow-up).

Za všetky sektory finančného trhu pri uplatňovaní modelu dohľadu založeného na hodnotení rizík uplatňuje nasledovný rámcový postup

 1. NBS najprv identifikuje rizikové faktory ovplyvňujúce riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktorým sú dohliadané subjekty vystavené. Súhrn jednotlivých rizikových faktorov vychádza najmä z nasledujúcich zdrojov informácií:
   NHR, nadnárodné hodnotenie rizík na úrovni EÚ,
   dohľad na diaľku dohliadaných subjektov,
   dohľady na mieste v dohliadaných subjektoch,
   údaje z obchodného registra,
   štatistické údaje z trhu,
   účtovné závierky a iné výkazy dohliadaných subjektov,
   informácie od iných inštitúcií (napr. FIU),
   iné (napr. podnety a sťažnosti tretích osôb na dohliadané subjekty).
 1. NBS následne zohľadňuje pri zaradení dohliadaných subjektov do jednotlivých kategórií rizík najmä tieto rizikové faktory:
  1. veľkosť dohliadaného subjektu (podiel na trhu, podiel produktov životného poistenia na celkovej produkcii, podiel produktov investičného životného poistenia na celkovej produkcii),
  2. vlastnícka štruktúra dohliadaného subjektu (či je dohliadaný subjekt medzinárodná, zahraničná alebo domáca inštitúcia, materská spoločnosť, dcérska spoločnosť, pobočka alebo iný typ organizačnej zložky),
  3. povesť a bezúhonnosť vrcholového manažmentu,
  4. geografická oblasť obchodnej činnosti (predovšetkým ak je vykonávaná vo vysokorizikových tretích krajinách),
  5. celková hodnota/veľkosť produktov (vrátane uvedenia produktov, kde môžu klienti používať hotovosť, objem cezhraničných obchodov),
  6. použitie distribučných kanálov (interná sieť, samostatný finančný agent, viazaný finančný agent),
  7. efektívnosť útvaru Compliance a činnosti vnútorného auditu v dohliadanom subjekte (vrátane účinnosti sledovania a ohlasovania neobvyklých obchodných operácií (NOO),
  8. bezúhonnosť zamestnancov dohliadaného subjektu a vedomosti zamestnancov o opatreniach v oblasti AML/CFT (preverovanie zamestnancov, školenia v oblasti AML/CFT),
  9. profil klientskej základne (rizikové kategórie klientov, druhy starostlivosti, štatistiky obchodov klientov a iné),
  10. iné rizikové faktory (napr. dĺžka výkonu obchodnej činnosti, likvidita a solventnosť).