en en

Dohľad nad finančným trhom AML/CFT v SR

V zmysle zákona 297/2008 Z. z. v Slovenskej republike existuje duálny systém dohľadu a kontroly nad subjektmi finančného trhu pre oblasť AML/CFT. Kontrolu a dohľad nad povinnými osobami podľa ustanovení tohto zákona zabezpečuje Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska.

Finančná spravodajská jednotka kontroluje plnenie povinností v oblasti AML/CFT u všetkých druhov povinných osôb (uvedených v § 5 ods. 1 až 3 zákona AML, t. j. finančné inštitúcie, vrátane zastúpenia zahraničných inštitúcií, ktoré pôsobia na území SR a kontroluje aj celý sektor nefinančných subjektov.
V rámci SR má postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, prijíma, eviduje, analyzuje a vyhodnocuje hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách, a ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, odstupuje tieto priamo orgánom činným v trestnom konaní. Ak sú informácie využiteľné v daňovom konaní, odstupuje ich správcovi dane, príp. na plnenie úloh partnerským finančným spravodajským jednotkám.
Okrem uvedenej činnosti plní FSJ úlohy hlavného koordinátora pre hodnotenie ML/TF rizík na národnej úrovni (tzv. Národné hodnotenie rizík). Po ukončení hodnotenia rizík zverejňuje súhrnnú správu, ktorá slúži pre aktualizáciu politík, postupov dohliadaných subjektov a ostatných povinných osôb v oblasti AML/CFT. Okrem uvedených činností FSJ vydáva stanoviská a metodické usmernenia k jednotlivým častiam AML zákona.

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad v oblasti AML/CFT v súlade so zákonom č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
NBS dohliada finančné inštitúcie uvedené v § 5 ods. 1 písm. a), b) 1-14, okrem 3, 12,13, písm. n), a v § 5 ods. 2 zákona AML.
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu upravuje kompetencie NBS pre dohľad nad plnením povinností tými povinnými osobami, ktoré podliehajú dohľadu NBS.

NBS pri výkone dohľadu podľa zákona č. 297/2008 Z. z .:
a) dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona u povinných osôb, ktoré podliehajú dohľadu NBS, ukladá nápravné opatrenia
b) NBS a FIU sa navzájom informujú o dohľadoch a kontrolách v subjektoch, na ktoré sa vzťahuje dohľad a kontrola nad oboma orgánmi Podľa zákona 297/2008 Z. z. v Slovenskej republike existuje duálny systém dohľadu a kontroly nad subjektmi finančného trhu pre oblasť AML / CTF