en en

Legislatívny AML/CFT balík EÚ

Európska komisia dňa 20.7.2021 predstavila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.  Dôležitou súčasťou balíka je aj návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí. Tieto legislatívne návrhy nadväzujú na  záväzok Európskej  Komisie chrániť občanov EÚ a finančný systém EÚ pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Cieľom tohto balíka je zlepšiť odhaľovanie podozrivých transakcií a činností a odstrániť medzery, ktoré páchatelia používajú na legalizovanie svojich  nezákonných príjmov a financovanie teroristických aktivít prostredníctvom  regulovaného finančného systému EÚ.

Nové opatrenia výrazne posilňujú existujúci rámec EÚ tým, že zohľadňujú nové a vznikajúce výzvy a riziká  súvisiace s technologickými inováciami. Medzi tieto nové výzvy a riziká patria najmä virtuálne meny, integrovanejšie finančné toky na jednotnom európskom trhu a tiež globálna povaha teroristických organizácií. Legislatívne návrhy pomôžu vytvoriť konzistentnejší rámec na posilnenie dodržiavania AML/CFT povinností zo strany finančných inštitúcií a ostatných povinných osôb z hľadiska dodržiavania povinností v oblasti AML/CFT.

O legislatívnom balíku bude rokovať Európsky parlament a Rada.  EÚ orgán  dohľadu pre boj proti praniu špinavých peňazí by mal začať fungovať v roku 2024 a prácu s priamym dohľadom začne o niečo neskôr, akonáhle bude smernica transponovaná a začnú platiť nové pravidlá pre AML/CFT.

Legislatívny rámec pozostáva z návrhov  štyroch dôležitých noriem:

Nariadenie obsahuje priamo aplikovateľné AML/CFT pravidlá, vrátane konkrétnych postupov pre poskytovanie starostlivosti vo vzťahu ku klientov, ktoré budú finančné inštitúcie povinné aplikovať v praxi.

Nová smernica obsahuje ustanovenia, ktoré budú transponované do vnútroštátneho práva, ako napríklad pravidlá o vnútroštátnych orgánoch dohľadu a finančných spravodajských jednotkách v členských štátoch.

Nariadenie stanovuje povinnosti nielen pre poskytovateľov platobných služieb, ale aj pre poskytovateľov služieb s krypto-aktívami a umožní tak  sledovať prevody krypto-aktív.