en en

MONEYVAL

MONEYVAL vznikol v roku 1997 ako výbor expertov na hodnotenie efektivity opatrení pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Je monitorovacím orgánom Rady Európy a má poverenie posudzovať kvalitu systémov boja proti praniu špinavých peňazí členských štátov Rady Európy a ich súlad s globálnymi medzinárodnými Finančnej akčnej skupina (FATF – Financial Action Task Force).
Hodnotiaci proces je komplexným posúdením celej architektúry AML/CFT systému krajiny. Zahŕňa hodnotenie nielen finančného sektora, ale všetkých súčastí, zložiek a domácich autorít (napr. orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry, spravodajských jednotiek, súdov, colných orgánov, nefinančných inštitúcií /účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, realitní makléri, notári…/) ktoré sú zodpovedné za plnenie opatrení v oblasti AML/CFT. Samotné hodnotenie prebieha podľa metodických postupov a pravidiel, ktoré vypracovalo FATF. Celý proces je rozdelený do dvoch základných oblastí:
a) hodnotenie technického súladu (tzv. 4.kolo hodnotenia krajiny) sa zameriava na požiadavky odporúčaní FATF, najmä na to, ako súvisia (do akej miery sa zhodujú) s právnym a inštitucionálnym rámcom krajiny a tiež s právomocami a postupmi kompetentných orgánov zodpovedných za oblasť AML.
b) Hodnotenie efektivity AML systému (tzv. 5.kolo hodnotenia krajiny) sa zameriava na posúdenie do akej miery krajiny uplatňuje odporúčania FATF v praxi a do akej miery dosahuje súbor požadovaných výsledkov (tzv. bezprostredné výsledky), ktoré sú piliermi kvalitného AML systému krajiny. Hodnotenie efektívnosti sa preto zameriava na mieru, do akej právny a inštitucionálny rámec krajiny vytvára očakávané výsledky podľa odporúčaní FATF.

MONEYVAL v rámci hodnotiaceho procesu vydáva odporúčania členským krajinám pre zlepšenie ich systémov proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Sekretariát MONEYVAL-u organizuje plenárne rokovania spravidla dva razy do roka. Na každom plenárnom rokovaní je prerokovaná správa z komplexného hodnotenia jednej až dvoch krajín.

Hodnotenie AML/CFT systému Slovenskej republiky výborom Moneyval

V roku 2019 bola Slovenská republika hodnotená v rámci procesu 5. kola hodnotenia, ktoré je zamerané na posúdenie efektivity AML systému. Proces 5. kola hodnotenia nadväzoval na 4. kolo, ktoré sa uskutočnilo v roku 2011 a bolo zamerané na posúdenie technického súladu so štandardmi Finančnej akčnej skupiny. Hodnotila sa zhoda legislatívy so štandardmi.
Aktuálnemu hodnoteniu predchádzala niekoľkomesačná príprava. Všetky zainteresované rezorty vrátane NBS poskytli údaje do dvoch dotazníkov v rozsahu niekoľkých stoviek strán, absolvovali s hodnotiteľmi prípravné workshopy a niekoľko parciálnych stretnutí.
Samotná hodnotiaca návšteva expertov hodnotiaceho tímu zo 6 krajín sa uskutočnila v dňoch 7.-18. októbra 2019 a mala presne naplánovaný harmonogram činnosti. NBS poskytla pre celú akciu nezištnú logistickú pomoc tým, že poskytla priestory na všetky stretnutia hodnotiteľov s domácimi autoritami a zástupcami finančných a nefinančných inštitúcií.
Po skončení hodnotiacej návštevy nasledovala intenzívna komunikácia s hodnotiteľmi najmä v oblasti upresnenia a finalizácie textu správy a tiež doplnenia potrebných informácií. Hodnotiaca správa Slovenskej republiky bola prerokovaná a schválená 16.9.2020 a Rada Európy ju zverejnila 29.10.2020 na svojej webovej stránke ako oficiálny dokument. Hodnotitelia ku všetkým 11 kapitolám uviedli celkom 73 kľúčových zistení, ku ktorým vydali 58 odporúčaní.
K dokumentu bola vydaná aj sprievodná tlačová správa, z ktorej vyplýva hlavný odkaz, že Slovensko by malo riešiť závažné nedostatky v konfiškácii výnosov z trestnej činnosti a s väčšou odhodlanosťou vyšetrovať a stíhať pranie špinavých peňazí. Uvedené posolstvo sa týka najmä silových zložiek AML/CFT systému, teda orgánov činných v trestnom konaní.
Slovenská republika bola po procese hodnotenia zaradená do tzv. posilnenej monitorovacej procedúry tzv. „enhanced follow – up“, čo v praxi znamená, že bude častejšie predkladať správy o pokroku v AML/CFT systéme v porovnaní s krajinami zaradenými do štandardného režimu.

Z hľadiska pôsobnosti NBS boli relevantné 2 kľúčové oblasti systému AML/CFT

a) dohľad NBS nad finančnými inštitúciami
b) plnenie preventívnych opatrení AML/CFT zo strany finančných inštitúcií
V súčasnom období prebieha koordinované plnenie záverov a odporúčaní zo správy. Hlavným koordinátorom domácich autorít pre AML/CFT je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Hodnotiaca správa SR

340.1 kB