en en

Národné hodnotenie rizík - NHR

Vykonávanie Národného hodnotenia rizík (NHR) v SR vyplýva z § 26a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj z čl. 7 Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu č. 2015/849.

Projekt NHR koordinuje Finančná spravodajská Prezídia Policajného zboru a na projekte spolupracoval takmer 70 členný tím pozostávajúci z predstaviteľov Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Národnej banky Slovenska, Finančného riaditeľstva SR, Slovenskej informačnej služby, Ministerstva obrany SR, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a vybraných útvarov Prezídia Policajného zboru.

Významným prvkom celého procesu 1. kola NHR (2016) bolo zapojenie predstaviteľov Svetovej banky, ktorá poskytla SR nástroje na hodnotenie možností zneužitia produktov finančného a nefinančného sektora na účely ML/TF, s cieľom vytvorenia efektívnych stratégií a opatrení na eliminovanie, kontrolu a znižovanie identifikovaných rizík.

Výsledkom uvedeného procesu bolo vypracovanie záverečnej správy, ktorá predstavuje komplexný obraz o hrozbách a zraniteľných miestach národného finančného systému vo vzťahu k ML/TF.

Sprava z Národného hodnotenia rizika.pdf

3.27 MB

Správa z NHR predstavuje komplexný obraz o hrozbách a zraniteľných miestach národného systému, pričom najväčšia pozornosť sa venuje najmä tým elementom, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú celkovú úroveň rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Prvé hodnotenie rizík bolo vykonané za obdobie rokov 2011-2015, a bolo ukončené oficiálnym dokumentom Uznesením vlády SR č. 207 zo 7. mája 2019, k akčnému plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019-2022.

V súčasnosti prebieha 2. kolo NHR, za obdobie rokov 2016-2019, ktoré bolo zahájené v máji 2020. Jednotlivé tímy pripravili sektorové analýzy rizík. FSJ pripravuje súhrnnú záverečnú správu, ktorej zverejnenie sa očakáva do konca roka 2021.

NBS následne zabezpečí komunikáciu správy dohliadaným subjektom v rámci jednotlivých sektorov. Súhrnná správa bude účinným nástrojom pre aktualizáciu politík, programov pre AML/CFT v dohliadaných subjektoch a bude tiež východiskovým podkladom pre aktualizáciu metodických usmernení NBS.