en en

Odporúčania FATF

Finančná akčná skupina (FATF) je medzivládny orgán, ktorý vznikol v roku 1989. Podnetom na vznik FATF bolo znepokojenie vedúcich predstaviteľov krajín G7 nad rastúcim trendom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vo svete.
Cieľom FATF je ochrana integrity finančného systému a zvýšenie jeho transparentnosti, čo prispieva ku globálnej bezpečnosti. FATF stanovuje pre AML/CFT globálne štandardy, zosumarizované v 40-tich odporúčaniach, ktoré zabezpečujú koordinovanú reakciu krajín a ich domácich autorít na prevenciu pred praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a šírením zbraní hromadného ničenia.
FATF ako orgán tvoriaci štandardy a politiky pre AML/CFT vyvíja úsilie aj na generovaní potrebnej politickej vôle na uskutočnenie vnútroštátnych legislatívnych a regulačných reforiem.
Dôležitou úlohou v činnosti FATF je aj publikácia odborných a strategických štúdií, správ o rizikách, trendoch, metódach a najlepších postupoch v oblasti AML/CFT.
Okrem uvedeného FATF hodnotí členské krajiny a v úzkej spolupráci s regionálnymi orgánmi (napríklad Moneyval) dohliada na hodnotenie implementácie uvedených odporúčaní v krajinách. Ich implementáciu zaviazalo viac ako 200 krajín a jurisdikcií.

Samotné odporúčania FATF sú rozdelené do niekoľkých sekcií. Z hľadiska finančných inštitúcií, ktoré dohliada NBS, je dôležitá najmä sekcia „D“ – preventívne AML/CFT opatrenia. Do tejto sekcie patria odporúčania č. 9 – 21:
9) Právne normy upravujúce bankové tajomstvo finančných inštitúcií
10) Povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientom
11) Uchovávanie záznamov
12) Politicky exponované osoby
13) Korešpondenčné bankovníctvo
14) Služby prevodu finančných prostriedkov a hodnoty
15) Nové technológie
16) Bezhotovostné prevody
17) Plnenie tretími stranami
18)Vnútorná kontrola a zahraničné pobočky a dcérske spoločnosti
19) Vysoko-rizikové krajiny
20) Ohlasovanie podozrivých transakcií
21) Dôvernosť informácií a nezverejňovanie