en en

SNRA

Dôležitým nástrojom v oblasti AML/CFT pre krajiny, orgány dohľadu, ale aj pre dohliadané subjekty je nadnárodné posudzovanie rizík ML/TF (Supranational Risk Assessment – SNRA) a Nadnárodná správa o posudzovaní rizík ML/TF.

Správu v súlade s ustanoveniami smernice (EÚ) 849/2015 vydáva Komisia každé dva roky, ostatná bola vydaná v roku 2019.

Správa poskytuje systematickú analýzu rizík prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu konkrétnych výrobkov a služieb. Zameriava sa na zraniteľné miesta identifikované na úrovni EÚ, a to tak z hľadiska právneho rámca, ako aj z hľadiska efektívneho uplatňovania.

Nakoľko ide už o druhú správu v poradí (predchádzajúca správa bola vydaná v roku 2017), obsahuje aj aktualizáciu odvetvových rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Nadnárodná správa o posudzovaní rizík je nástrojom, ktorý má členským štátom a ich autoritám pomôcť identifikovať, analyzovať a riešiť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Analyzujú sa v nej riziká vo finančnom aj nefinančnom sektore a skúmajú sa novo vznikajúce riziká, ako napr. virtuálne meny alebo platformy kolektívneho financovania.

Pridanou hodnotou správy je to, že okrem detailného hodnotenia ML/TF rizík v jednotlivých ekonomických odvetviach Komisia na konci každej kapitoly uviedla aj systémový prístup k ich zmierňovaniu v podobe návrhov riešení a opatrení. Dokument je preto vhodným doplnkovým nástrojom pre aktualizáciu politík, postupov a opatrení v oblasti AML/CFT.

Správa SNRA 2019

645.89 kB

Príloha k Správe SNRA 2019

2.25 MB

Správa SNRA 2017

343.29 kB

SNRA 2017_príloha č. 1

371.68 kB

SNRA 2017_príloha č. 2

4.05 MB