en en

Povolenia a registrácie

Poskytovatelia platobných služieb sú subjektmi finančného trhu, ktorí svoju činnosť vykonávajú na základe bankového povolenia, ak jeho súčasťou je poskytovanie platobných služieb (banky), povolenia na poskytovanie platobných služieb (platobná inštitúcia) alebo na základe rozhodnutia o registrácii (poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu a poskytovateľ platobných služieb informovania o platobnom účte).

Príručka obsahuje odporúčania sformulované na základe najdiskutovanejších tém, ktoré NBS rieši v rámci povoľovacieho procesu so žiadateľmi.

Formuláre obsahujú náležitosti žiadosti ako aj základný sumár relevantných príloh na preukázanie podmienok na udelenie povolenia. Jednou z príloh sú aj vzory čestných prehlásení. Viac informácií o predpisoch upravujúcich poskytovania platobných služieb ako aj o náležitostiach žiadosti nájdete v časti Legislatíva .

Odporúčaný postup pred podaním žiadosti

Pred podaním žiadosti o povolenie alebo registráciu odporúčame postupovať nasledovne:

  1. záujemca o povolenie alebo o vydanie rozhodnutia o registrácii poskytne Národnej banke Slovenska prostredníctvom psd2@nbs.sk podrobný opis zamýšľaného obchodného modelu, finančných tokov, zmluvných vzťahov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb vrátane uvedenia druhu platobných služieb, ktoré má zámer poskytovať.
  2. záujemca o povolenie bude následne pozvaný na osobné stretnutie so zástupcami Národnej banky Slovenska, na ktorom predstaví svoj zámer poskytovať platobné služby, kde mu bude poskytnutý priestor na konzultáciu vzniknutých prípadných nejasností vyplývajúcich z platnej právnej úpravy.

Podanie žiadosti

Žiadosť o povolenie alebo vydanie rozhodnutia o registrácii sa predkladá vždy v listinnej podobe. Žiadosť je možné podať aj formou vyplneného formulára, ktorý sa doručí do Národnej banky Slovenska v písomnej forme, pričom podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa musia byť úradne osvedčené. Úradne osvedčené musia byť aj podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa na každom doplnení žiadosti. Súčasťou žiadosti, ako aj jej každého doplnenia je vyhlásenie žiadateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti a aktuálnosti žiadosti a predkladaných príloh.

Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb pre platobnú inštitúciu alebo žiadosť o zmenu povolenia na poskytovanie platobných služieb pre platobnú inštitúciu, žiadosť o  registráciu na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu a žiadosť o registráciu na poskytovanie služby informovania o platobnom účte alebo ich zmeny, posielajte na nižšie uvedenú adresu.

Národná banka Slovenska
Odbor finančných technológií a inovácií
Oddelenie platobných služieb a inovácií
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Počas obdobia pandémie Národná banka Slovenska prijíma žiadosti nielen poštou, ale aj elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Podrobnosti sú uvedené tu.

Poplatky za povoľovací proces

Spolu s podaním žiadosti o udelenie povolenia alebo žiadosti na vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných služieb platobnej inštitúcii alebo poskytovateľovi platobných služieb je potrebné zaplatiť poplatok za úkon a konanie Národnej banky Slovenska, ktorý je vo výške 3400 eur. Výška poplatkov je upravená opatrením za úkony Národnej banky Slovenska. Podrobnejšie informácie k poplatkom, nájdete tu.

Postup po podaní žiadosti


Postup Národnej banky Slovenska v rámci povoľovacieho konania:

  1. Podanie žiadosti žiadateľom s náležitosťami formulára so všetkými prílohami predpokladanými právnymi predpismi a zaplatenie príslušného poplatku.
  2. Posúdenie žiadosti Národnou bankou Slovenska. Ak je žiadosť dostatočná na preukázanie splnenia podmienok na udelenie povolenia resp. vydanie rozhodnutia o registrácii, Národná banka Slovenska vydá rozhodnutie do 3 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
  3. Ak žiadosť a jej prílohy nie sú úplné na preukázanie splnenia podmienok na udelenie povolenia resp. vydanie rozhodnutia o registrácii, Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti s lehotou na doplnenie spravidla nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní. Žiadateľ môže požiadať o predĺženie lehoty.
  4. Ak žiadosť a jej prílohy opätovne nie sú dostatočné na preukázanie splnenia podmienok na udelenie povolenia resp. vydanie rozhodnutia o registrácii, opakuje sa postup podľa predchádzajúceho bodu.
  5. Po predložení úplnej žiadosti Národná banka Slovenska vyzve žiadateľa na vykonanie testovacej prevádzky a jej následné predloženie, pričom po jej posúdení sa určí termín miestnej obhliadky v sídle spoločnosti za účelom preukázania technickej, organizačnej a personálnej pripravenosti a schopnosti žiadateľa poskytovať platobné služby riadne a bezpečne, pričom súčasťou miestnej obhliadky je tiež preverenie existencie funkčného, účinného a obozretne fungujúceho riadiaceho a kontrolného systému žiadateľa

O stave vybavovania žiadosti sa žiadateľ môže informovať psd2@nbs.sk