en en

Hlásenie o výbere audítora

Podľa ustanovenia § 74 ods. 9 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť boli poverení overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať.

Ak poisťovňa predloží prostredníctvom Štatistického zberového portálu výkaz Sii (AUD)31-01 Hlásenie o audítorskej spoločnosti a štatutárnych audítoroch vybraných pre výkon štatutárneho auditu, podľa prílohy č. 19 Opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. marca 2022 č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou, považuje Národná banka Slovenska zákonnú povinnosť oznamovania audítora za splnenú.


Dátum poslednej aktualizácie 20. máj 2022