en en

Odporúčanie EIOPA z dôvodu pandémie

Vzhľadom na možné problémy so zaslaním výkazov na účely dohľadu z dôvodu šírenia sa koronavírusu SARS2-COVID19, EIOPA vydala odporúčanie o posune termínu predloženia výkazov, ktorého pôvodné znenie je dostupné na EIOPA stránke https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory_en.

V tejto súvislosti Národná banka Slovenska oznamuje, že ročné výkazy predkladané poisťovňami k 31.12.2019 je možné zaslať s oneskorením o 4 týždne (t. j. 5.mája 2020 a nie 7.apríla 2020) od legislatívne ustanovených termínov vykazovania, s výnimkou výkazov, pre ktoré EIOPA povoľuje oneskorenie o 8-týždňov od legislatívne ustanoveného termínu vykazovania.

Ak poisťovňa nie je schopná poslať kompletnú sadu výkazov s oneskorením o 4 týždne, Národnej banke Slovenska pošle len prvú sadu výkazov (t. j. výkazy vymenované v bode 10 EIOPA odporúčaní, pri ktorých EIOPA odporúča zaslanie s 2-týždňovým oneskorením predloženia) a následne o 8 týždňov pošle úplnú sadu výkazov.

Národná banka Slovenska oznamuje, že štvrťročné výkazy predkladané poisťovňami k 31.3.2020 je možné zaslať s oneskorením 1 týždeň (t. j. 19.mája 2020 a nie 12.mája 2020), s výnimkou výkazu o derivátových transakciách, ktorý je možné zaslať s oneskorením o 4 týždne.

Národná banka Slovenska oznamuje, že Správu o solventnosti a finančnom stave (SFCR) zverejňovanú poisťovňami k 31.12.2019 je možné zverejniť s oneskorením 8 týždňov od legislatívne ustanovených termínov zverejňovania, s výnimkou výkazov uvedených v bode 22 EIOPA odporúčania, ktoré je možné zverejniť s oneskorením 2 týždne od legislatívne ustanovených termínov zverejňovania.