en en

Contract boundaries

(Zverejnené 27.3.2017)

Predpokladajme, že máme životné poistenie/ investičné poistenie s rôznymi pripoisteniami – napr. kritické choroby, invalidita, smrť následkom úrazu, úrazové, hospitalizácia…. Dané pripoistenia sa nám každým rokom menia, v závislosti od veku poistenej osoby (t. j. čím staršia osoba, tým sa zvyšuje poistné). Je potrebné dané pripoistenia odčleniť od hlavného poistenia a modelovať samostatne? Považuje sa za contract bundaries celá doba poistenia hlavného krytia zmluvy?
Do rozsahu zmluvy nie sú zahrnuté záväzky súvisiace s poistným krytím, ktoré nastane po a) dátume, kedy má poisťovňa
a) právo ukončiť zmluvu,
b) odmietnuť splatné poistné alebo
c) zmeniť poistné tak, že plne odzrkadľuje riziká
Podmienka podľa písmena c) súvisí so zmenou sadzby a nie so zmenou poplatku resp. poistného v závislosti od veku poisteného a sumy v riziku. Ak poisťovňa nemôže zmeniť poplatok resp. poistné tak, aby plne odzrkadľovalo riziká, potom rozsah zmluvy (contract boundary) je celá doba krytia zmluvy.
V prípade Unit-linked poistenia existujú zmluvy bez stanoveného sadzobníka poplatkov, zmena tohto sadzobníka môže predstavovať zmenu poistného tak, že plne odzrkadľuje riziká. Národná banka Slovenska bude zohľadňovať aj to, či môže vývojom na trhu aktív nastať taká situácia, že by poisťovňa nemohla určiť poistné plne zohľadňujúce riziká. Uvedené si musí vyhodnotiť poisťovňa a nedá sa jednoznačne určiť, či zmena sadzobníka je zmena podľa písmena c).

Predpokladajme, že máme životné poistenie/ investičné poistenie s rôznymi pripoisteniami – napr. kritické choroby, invalidita, smrť následkom úrazu, úrazové, hospitalizácia…
a) Klient má možnosť kedykoľvek zrušiť ktorékoľvek pripoistenie bez udania dôvodu, s ponechaním si zmluvy na hlavné krytie. Môže sa poisťovňa rozhodnúť, či bude počítať cash flow (CF) spolu so všetkými pripoisteniami alebo je nutné pripoistenia odčleniť (unbundling) a CF počítať separátne? Predpokladajme, že invalidita by spadla do kategórie SLTH a ostatné do NSLTH.
b) Predpokladajme, že máme investičné poistenie s pripoistením ako vyššie, kde poistná suma na pripoistenie je fixná a nezávisí od hodnoty fondu. Je potrebné, aby poisťovňa dané pripoistenia odčlenila (unbundling) a počítala CF separátne? Je contract boundaries v danom prípade celá doba poistenia hlavného krytia?
Rozsah zmluvy pre model budúcich záväzkov nesúvisí s právom klienta zrušiť pripoistenie, ale s právom poisťovne. Podľa § 800 ods. 3 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka poistiteľ nemôže vypovedať poistenie osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu. Vychádzajúc z uvedeného znenia len úrazové pripoistenia majú kratší koniec contract boundary, a to do najbližšieho výročného dňa poistenia. Vychádzajúc z článku 18 ods. 4 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 (ďalej len „delegované nariadenie“) ako i usmernenia 6 Usmernenia k hraniciam zmlúv je potrebné takéto pripoistenie s rozdielnym „contract boundary“ odčleniť.
Okrem uvedeného je taktiež potrebné podľa článku 55 ods. 5 a 6 delegovaného nariadenia rozdeliť záväzky na životnú a neživotnú časť resp. do jednotlivých skupín činnosti.

Aký postoj ma regulátor vo všeobecnosti, ak poisťovňa neodčleňuje (no unbundling performed) jednotlivé pripoistenia od hlavného krytia a CF je spravený na celú zmluvu spolu s pripoisteniami bez contract boundaries, v prípade, že sa jedná o NSLTH pripoistenie, kde by CF mal byť napr. na 1 rok a nie na celú dobu zmluvy? Dôvody prečo to nerobia môžu byť rôzne, napr.: ich systém to nedovoľuje, nie sú schopní vyčísliť cenu za jednotlivé pripoistenia, majú výnimku od regulátora (v prípade, že takéto niečo môže nastať),… Mali by ste iný pohľad v závislosti od rôznych príčin?
Národná banka Slovenska bude vyžadovať odčleňovanie neživotných pripoistení od hlavného krytia ako i aplikovanie kratšieho konca pre úrazové pripoistenia (contract boundary je najbližší dátum výročia zmluvy, v ktorom poisťovňa má právo vypovedať zmluvu). Regulácia pripúšťa odklon od požiadaviek len v prípade nemateriálnych záväzkov, čo je však potrebné preukázať. Ak to poisťovňa do určeného dátumu nebude schopná uplatniť, Národná banka Slovenska môže následne využiť navýšenie kapitálu.
Dôvod pre navýšenie kapitálu nie je len samotné neodčleňovanie týchto pripoistení ale i využívanie rekonciliačnej rezervy, a to najmä budúcich ziskov ako Tier 1 kapitál, čim dochádza k nadhodnoteniu marže solventnosti.

(Zverejnené pred 7.4.2016)

 • Čo môžeme z hľadiska platnej legislatívy SR považovať za hranice zmluvy a čo nie, nakoľko guidelines k danej problematike boli v niektorých bodoch dosť nejednoznačné.
 • Klasifikácia jednotlivých taríf, či spadajú alebo nespadajú do novej definície CB:
 • Brať do úvahy výpočtu rezerv aj nejaké náklady/výdavky, ktoré vzniknú po termíne aplikácie novej definície CB, z dôvodu opatrnosti (napr. renewal provízie vyplatené po aplikácii CB)?
 • Čo s inkvizičnými nákladmi – započítavať ich celé alebo len pomernú časť? Pri vzniku zmluvy sú často vyššie ako prvé prijaté poistné.
 • Vplyv novej definície CB na ostatné vykazované hodnoty (napr. ročné poistné, nový obchod, vykazované cash-flow).
 • Článok 17 delegovaných aktov pojednáva o tom, že záväzok je potrebné zohľadniť už pri dátume kedy vznikne záväzok poisťovne. Chcem sa opýtať, akým spôsobom postupovať pri poistení PZP uzavretej na dobu neurčitú, kde poisťovňa zasiela klientovi záväznú cenovú ponuku (poistné) 10 týždňov dopredu a klient má právo vypovedať zmluvu 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia . Je na základe tohto článku správne zaradiť do ohodnotenia technických záväzkov ku koncu roka, aj zmluvu, ktorá bude obnovená napr. k14/1 nasledujúceho roka (teda pre poisťovňu je výška poistného záväzná a klient už nemá nárok na vypovedanie zmluvy) a zmluvy ktorá bude obnovená napr. k 20/2 nasledujúceho roka (teda pre poisťovňu je výška poistného záväzná ale klient ešte má jednostranné právo na vypovedanie zmluvy).
 • V článku 17 (po anglicky) je potrebné do ohodnotenia brať záväzok, keď „undertaking becomes a party to the contract that gives rise to the obligation“. Je správna interpretácia tohto bodu, že ak poisťovňa dá návrh na poistnú zmluvu je tento návrh súčasťou záväzkov poisťovne?
 • V prípade niektorých skupinových poistných zmlúv máme definovanú automatickú prolongáciu rámcovej poistnej zmluvy vždy o jeden rok s možnosťou výpovede niekoľko mesiacov pred predĺžením. Pri projekcii cash flows (run-off portfolia) pri stanovovaní najlepšieho odhadu záväzkov (BEL) budeme brať do úvahy i nových individálnych klientov, ktorí pristúpia do poistenia za ďalší kalendárny rok. Je naše pochopenie contract boundaries v tomto prípade správne?
 • V portfóliu máme aj také skupinové zmluvy, kde bola dojednaná možnosť zmeniť za stanovených podmienok poistné (aj existujúcim klientom) jednostranným právnym úkonom najskôr však po uplynutí 5 rokov od začiatku poistenia alebo od jej poslednej zmeny. Znamená to, že pri modelovaní cash flows vo výpočte BEL by sme mali brať zostávajúce trvanie poistenia iba do dátumu, kedy môžeme zmeniť poistné?
 • V prípade, že máme neživotné poistenia, kde môžeme podľa občianskeho zákonníka vypovedať poistenie pred koncom poistného obdobia so 6 týždňovou výpovednou lehotou (§80 Občianskeho zákonníka) – ak poistné obdobie je jeden rok, je nutné modelovať záväzky iba do konca najbližšieho poistného obdobia – t.j. maximálne jeden rok?
 • Podľa článku 17 Nariadení sa zmluva (resp. záväzok) začne vykazovať k dátumu, kedy sa podnik stane zmluvnou stranou zmluvy. To aj v prípade, že začiatok poistenia nastane neskôr. Príklad sa uvádza aj v bode 3.8. Poučenia k budúcemu poistnému (vid nižšie). Podobne by sa teda malo pristupovať aj k novým zmluvám, ktoré k dátumu vykazovania (napr. ku koncu roka) ešte neboli účinné (v zmysle začiatku poistenia), ale boli už platne uzavreté. Takže pri oceňovaní záväzkov by mali byt zohľadnené rovnako, ako existujúce zmluvy. Avšak podľa článku 17 Nariadení majú byť vykazované len záväzky v rámci rozsahu zmluvy, pričom podľa bodu 3. článku 18 Nariadení do rozsahu zmluvy nie sú zahrnuté záväzky po dátume, kedy má poisťovňa napr. pravo ukončiť zmluvu. Čo v prípade, keď má poisťovňa dohodnutú možnosť výpovede do 2 mesiacov a tato doba k dátumu vykazovania ešte neuplynula, a teda je možné zmluvu jednostranne ukončiť? Má alebo nemá byt takáto zmluva zohľadnená pri oceňovaní záväzkov?
 • Implementácia CB v prípade splateného stavu a v prípade prerušenia platenia poistného.
 • Implementácia CB na Unit Linked produktoch v prípade, že je možné zmeniť poplatky za správu (sadzobník), nie za riziko.
 • Implementácia CB v prípade, že hlavné poistenie je možné upraviť a pripoistenie nie. Ako pristupovať k hlavnému poisteniu a ako k pripoisteniu?

Vznik záväzku:
Vznik poistného záväzku a tým aj povinnosť jeho zahrnutia do výpočtu technických rezerv je v zmysle článku 17 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 stanovený dňom podpisu poistnej zmluvy alebo dňom začiatku účinnosti poistnej zmluvy, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. Vo všeobecnosti poistný záväzok vzniká uzavretím poistnej zmluvy. Vznik poistného záväzku je potrebné posudzovať podľa § 792 Občianskeho zákonníka.
Pri oceňovaní technických rezerv sa zahrnú v zmysle článku 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 všetky záväzky týkajúce sa zmluvy podľa predchádzajúceho odseku vrátane záväzkov súvisiacich s právom poisťovne predĺžiť zmluvu alebo rozšíriť jej rozsah.

Zánik záväzku:
Do výpočtu technických rezerv sa nezahŕňajú peňažné toky (t. j. poistné, prevádzkové a začiatočné náklady a náklady na poistné plnenia týkajúce sa obdobia po contract boundaries), ktoré vzniknú v súvislosti so záväzkami, ktoré nastanú po dátume podľa článku 18 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35, t.j. po dátume kedy má poisťovňa jednostranné právo ukončiť zmluvu, odmietnuť poistné alebo zmeniť poistné alebo poistné plnenia tak, že poistné plne zodpovedá prebratým rizikám. Do oceňovania technických rezerv vstupujú očakávané budúce peňažné toky, a preto už vynaložené náklady (napríklad začiatočné náklady) sa nezohľadňujú v oceňovaní. Contract boundaries nesúvisia s právami klienta, napríklad právo zrušiť zmluvu, vypovedať zmluvu alebo právo prerušiť platenie poistného.

Ak v čase oceňovania poistných záväzkov nemá poisťovňa k dispozícii všetky potrebné údaje o uzatvorených zmluvách pre aplikáciu ohraničenia budúcich peňažných tokov vstupujúcich do ocenenia technických rezerv, je potrebné záväzky odhadnúť s použitím všetkých dostupných informácií. Tento odhad je potrebné upraviť hneď, ako sú k dispozícii podrobnejšie informácie.

Ak poisťovňa má v zmysle poistných podmienok právo odstúpiť od zmluvy resp. vypovedať zmluvu do obmedzeného času po podpise zmluvy, tento dátum nepovažujeme za hraničný dátum zohľadnenia budúcich záväzkov (contract boundaries), a to vzhľadom na to že uvedená aplikácia contract boundaries by komplikovala výpočet technických rezerv (záväzok by sa odhadoval na krátke obdobie a po tomto dátume by bolo potrebné prehodnotiť ocenenie), pričom takýto postup by nezodpovedal princípu obozretnosti. Avšak vo výpočte je potrebné zohľadniť pravdepodobnosť ukončenia zmlúv aj týmto spôsobom (stornovanosť).

V prípade poistenia majetku, zodpovednosti a v úrazovom poistení a pripoistení považujeme za contract boundaries dátum konca poistného obdobia, ku ktorému môže poisťovňa vypovedať zmluvu. Ak zmluva neživotného poistenia má koniec poistného obdobia 11.2.2017 a tým poisťovňa má právo do 31.12.2016 takúto zmluvu vypovedať (výpovedná lehota 6 týždňov podľa § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka), do ocenenia technických rezerv k 31.12.2016 sa zahrnú len záväzky vzniknuté od vzniku zmluvy do dátumu contract boundaries, t.j. 11.2.2017 (v rezerve poistného by boli zahrnuté záväzky vzniknuté od 1.1.2017 do 11.2.2017). Avšak ak by došlo k oceneniu technických rezerv k 1.1.2017 záväzky z tejto zmluvy by boli zahrnuté do 11.2.2018. Materiálny rozdiel medzi oboma rezervami (za predpokladu zmeny len pri tejto jednej zmluve) by mohol nastať v rezerve poistného.

V prípade skupinových zmlúv je však navyše potrebné vyhodnotiť či ukončením skupinovej zmluvy dochádza k ukončeniu aj individuálnych kontraktov s poistenými, ak existujú. Postupuje sa však rovnako, a to vzhľadom na právo poisťovne ukončiť resp. vypovedať zmluvu. Všetky záväzky po dátume, kedy má poisťovňa právo ukončiť zmluvu, nie sú zahrnuté v oceňovaní technických rezerv.

V poistení osôb považujeme za contract boundaries dátum ukončenia záväzku resp. dobu trvania zmluvy, keďže tento typ poistenia nie je možné vypovedať. V prípade splateného stavu životného poistenia sa všetky záväzky týkajú už zaplateného poistného, a preto contract boundaries na hodnotu záväzku nemá žiadny vplyv.

Ak zmluva obsahuje rôzne typy záväzku (rôzne tarify), je potrebné podľa článku 18 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 odčleniť záväzky s rôznymi contract boundaries, ak je to z technického hľadiska možné. Príkladom sú zmluvy životného poistenia (vrátane Unit-Linked), ktoré obsahujú aj úrazové pripoistenia.

Okrem možnosti vypovedať zmluvu je pre contract boundaries potrebné zhodnotiť možnosť zmeniť poistné alebo plnenia splatné na základe zmluvy tak, že poistné plne odzrkadľuje riziká. Príkladom na možnosť zmeniť poistné by mohla byť skupinová zmluva, kde bola dojednaná možnosť zmeniť za stanovených podmienok poistné (aj existujúcim klientom) jednostranným právnym úkonom, najskôr však po uplynutí 5 rokov od začiatku poistenia alebo od jej poslednej zmeny, ak poisťovňa počas tejto doby nie je oprávnená jednostranne ukončiť zmluvu. Ak začiatok účinnosti poistenia je 1.1.2015, contract boundary pre túto zmluvu k 31.12.2016 až 31.12.2019 je 1.1.2020 za predpokladu, že sa celé obdobie poistné nemenilo. Problematické je však stanoviť contract boundaries po období 5 rokov od začiatku poistenia za predpokladu, že poistné sa za celé obdobie nemenilo. Pri vyhodnotení contract boundaries sa neberie do úvahy reálna možnosť zmeny (poisťovňa pravdepodobne nie je schopná zmeniť poistné za jeden deň), ale právo na zmenu. Preto contract boundary je dátum začiatku ďalšieho poistného obdobia, pre ktoré ešte nebolo zaplatené poistné.

V prípade životného poistenia spojeného s investičným fondom tzv. Unit-Linked poistenie sa technické rezervy oceňujú buď ako celok (as a whole), po odčlenení všetkých poistení, pripoistení, nákladov a nákladových poplatkov a tieto sú ocenené najlepším odhadom (best estimate), alebo najlepším odhadom zahŕňajúcim aj fond. V oboch prípadoch je potrebné odčleniť pripoistenia, ktoré nie sú poistením osôb (napríklad úrazové pripoistenia), a oceniť samostatne. Contract boundaries pre tento typ pripoistení je popísaný vyššie. Zostávajúca časť poistenia je poistenie osôb, ktoré poisťovateľ nie je oprávnený vypovedať ku koncu poistného obdobia. Ďalšou podmienkou pre stanovenie contract boundaries je možnosť zmeniť poistné alebo poistné plnenia tak, že poistné plne zodpovedá prebratým rizikám. Poistné v tomto type poistenia predstavujú rizikové poplatky, ktoré sa síce v čase menia, ale ich zmena súvisí so zvyšujúcim sa vekom a prípadne so zmenou sumy v riziku. Contract boundaries časti poistenia, ktoré je poistením osôb, je potom doba poistenia.

Ďalšie príklady aplikácie contract boundaries sú uvedené v prílohe záverečnej správy k verejnej konzultácii k Usmerneniam k hraniciam zmlúv (https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/contract_boundaries_final_document_sk.pdf) .