en en

Daň z poistenia

(Zverejnené: 4.6.2019)

Ako sa správne uvádzajú dane v časti „Daň“ výkazu VUP(BIL)01-04 -Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní a SKP podľa § 17a zákona o poisťovníctve?
V prípade, že poisťovňa neodvádza niektorú z uvedených daní, uvedie sa nula, alebo ponechá prázdna bunka. Na riadku č. 9 sa uvedie sumárna hodnota, ktorá je súčtom riadkov 1 až 8. Hodnota uvedená na riadku 4 sa rovná hodnote uvedenej na riadku 35 časti II Vybrané údaje z nákladov a výnosov a komplexného výsledku.

(Zverejnené: 13.5.2019)

Má byť daň z poistenia súčasťou objemovej veličiny (Volume measures) pre účely výpočtu SCR?
Daň z poistenia je nepriamou daňou a ako taká by nemala mať vplyv na samotné poistné (upisovacie) riziko poisťovne, a preto by ani nemala byť súčasťou objemovej veličiny pre účely výpočtu SCR resp. MCR.

(Zverejnené: 14.1.2019)

Ako sa má vykazovať daň z poistenia v SII výkazoch?
Vzhľadom na to, že daň z poistenia nepredstavuje výnos poisťovne, tak sa vo výkaze S.05 uvedie predpísané poistné znížené o daň z poistenia.

(Zverejnené 6.8.2018)

Ako zaúčtovať poistné po zavedení dane z poistenia.

Poistné predstavuje pre poisťovňu výnos. Keďže časť poistného zodpovedajúca hodnote dane z poistenia, t. j. nepriamej dane, nepredstavuje pre poisťovňu zvýšenie ekonomických úžitkov, nemá byť ani súčasťou výnosov z poistného. Preto NBS zastáva názor, že tvorba pohľadávky voči klientovi vo výške poistného zvýšeného o daň z poistenia by mala byť súvzťažne zaúčtovaná jednak voči výnosom z poistenia (Hrubé predpísané poistné) a zároveň časť predstavujúca daň z poistenia by mala byť súvzťažne zaúčtovaná ako záväzok voči daňovému orgánu.