en en

Iné kvantitatívne požiadavky

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. Pre účely § 69 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve: Ako je definovaná zmluva životného poistenia? Chápe sa ňou aj pripoistenia úrazové? Majú sa pripoistenia oddeliť do neživotného poistenia t.j. má sa oceňovať na úrovni súčet LoB pre všetky životné poistenia – nie je jasné či pripoistenia úrazové, resp. za poistenie choroby sú alebo nie sú súčasťou? Tie rezervy sa myslia IFRS rezervy alebo BE liabilities + risk margin?
Poistnými zmluvami v životnom poistení je potrebné rozumieť poistné zmluvy obsahujúce poistenie zaradené do odvetvia životného poistenia (časť B prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z. z.). Povinnosť podľa § 69 zákona č. 39/2015 Z. z. sa teda vzťahuje aj na pripoistenia patriace do časti B prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2015 Z. z.). Pre účely oceňovania sa postupuje rovnako ako pri stanovení hraníc zmlúv. Jednotlivé časti zmluvy, ktoré sú jasne identifikovateľné a pre ktoré je možné určiť rôzne súbory povinností, sa oceňujú samostatne. Slovné spojenie „tvoriť primerané technické rezervy“ uvedené v § 69 sa vykladá systematickým výkladom, použije sa jeho význam zo zákona č. 39/2015 Z. z., do ktorého je toto zákonné ustanovenie zaradené. Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. hodnota technických rezerv sa rovná súčtu najlepšieho odhadu technických rezerv a rizikovej marže podľa odsekov 2 a 3.

2. Je možné vytvoriť spoločný štatút fondu pre viac vlastných fondov s poukázaním na špecifiká jednotlivých fondov?
Štatút vlastného fondu podľa § 64 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vypracovať pre každý vlastný fond poisťovne samostatne.