en en

Iné požiadavky k výkazníctvu a zverejňovaniu

(Zverejnené: 14.1.2019)

Ako má poisťovňa postupovať v prípade, že ustanoví minimálnu kapitálovú požiadavku podľa §63 ods. 5 Zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 39/2015?
V zmysle § 63 ods. 7 Zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná túto skutočnosť zdôvodniť Národnej banke Slovenska. Táto skutočnosť sa oznámi prostredníctvom výkazu „Sii(ZME)13-99 Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve„, pričom v stĺpci 1(„Predmet zmeny„) sa uvedie kód „KM047“ („Zdôvodnenie aplikovania horného alebo dolného limitu pri výpočte minimálnej kapitálovej požiadavky podľa § 63 ods. 7 ZoP„) z čísleníka CK066Z56 a rovnako sa uvedie táto skutočnosť aj v Správe pre dohľad (RSR) a Správe o vlastnom posúdení rizika (ORSA správe).

(Zverejnené 11.8.2016)

V akých hodnotách sa vypĺňajú údaje vo výkaze VUP-1-04 podľa Opatrenia MF SR z 16.9.2015 č. MF/17425/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.12.2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zasielanom Národnej banke Slovenska štvrťročne prostredníctvom informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál ?
Údaje sa zasielajú v celých eurách. Formát bunky je v informačnom systéme naprojektovaný na jednotky, a teda kvôli jeho spracovaniu je potrebné zasielať údaje v celých eurách a nie v tisícoch, alebo miliónoch.

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. Aký bude jazyk vykazovania kvalitatívnych údajov?
NBS vychádza prvotne zo zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov kde sa v §2, ods. 7 hovorí, že „Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dohliadaným subjektom, sú povinní umožniť výkon dohľadu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, a poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc požadované Národnou bankou Slovenska alebo osobami poverenými výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu; ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, dohliadaný subjekt je povinný predložiť na svoje vlastné náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyk“.
Podporne použijeme zákon o štátnom jazyku č. 270/1995 Z. z. kde sa v §3, ods. 1 hovorí, že „iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom používajú v úradnom styku štátny jazyk“. Je síce pravda, že uvedené rozoberá jazyk používaný orgánmi verejnej správy,
teda jazyk v ktorom komunikácia vychádza smerom od orgánov verejnej správy, avšak analogicky môžeme dospieť k podpore §2, ods. 7 zákona o dohľade. Podporuje to aj §3, ods. 2 zákona o štátnom jazyku, ktorý hovorí, že všetka agenda sa má viesť v štátnom jazyku. Teda pri aplikovaní uvedeného ustanovenia je nevyhnutné mať k dispozícii originály v štátnom jazyku od subjektov finančného trhu.

2. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle zákona o dohľade ale i zákona o štátnom jazyku sa má v styku s orgánom dohľadu používať štátny jazyk.
Konkrétnejšie uvádzame, že

  • pri technickej dokumentácii a iných prílohách NBS v súlade s §16, ods. 5 zákona o dohľade môže akceptovať aj jazyk bežne používaný v oblasti medzinárodných financií, teda anglický jazyk. Vychádzajúc z citovaného ustanovenia žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, spolu s príslušnou prílohou sa musí predložiť aj jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy žiadosti do štátneho jazyka ak ide o technickú dokumentáciu alebo inú prílohu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.
  • pri vnútorných smerniciach subjektu, ktoré sú určené na použitie zamestnancov bude NBS vyžadovať štátny jazyk (zamestnanci musia rozumieť vnútorným predpisom regulujúce ich prácu a postupy) s výnimkou technickej dokumentácie, na ktorú sa bude vzťahovať obdobne §16, ods. 5.
  • pri Správe pre orgán dohľadu o vlastnom posúdení rizika a solventnosti, pravidelnej správe pre dohľad alebo v iných správach pre účely dohľadu budeme vyžadovať používanie slovenského jazyka, keďže ide o oficiálny úradný styk.

Na druhej strane, počas prípravnej fázy, NBS bude akceptovať dokumenty v anglickom jazyku, keďže nepôjde o riadne konanie pred NBS a teda nebude nevyhnutné striktne aplikovať ustanovenia zákona o dohľade, ktoré predpokladajú použitie slovenského jazyka.

3. Je potrebné predložiť Národnej banke Slovenska ku koncu štvrtého štvrťroka výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa prílohy č. 1 časti I. písm. a) a časti II písm. a) Opatrenia MF SR z 16. 9. 2015 č. MF/14725/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2011, č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov?
Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – Ak deň, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom priebežnej účtovnej závierky, priebežná účtovná závierka sa nezostavuje. Keďže výkaz vybraných údajov sa zostavuje z údajov z účtovnej závierky, z uvedeného kontextu by sa mal VVU zostavovaný ku koncu kalendárneho roka zostaviť až pri zostavení riadnej účtovnej závierky ku koncu účtovného obdobia, ktorý sa predkladá do registra účtovných závierok. Pokiaľ majú účtovné jednotky hospodársky rok, tak sa to na ne nevzťahuje, lebo to pre ne nie je riadna účtovná závierka zostavovaná ku koncu účtovného obdobia.