en en

Oceňovanie

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. V článku 267 ods. 2 Delegovaného nariadenia Komisie (EU) sa uvádza, že poisťovňa musí zaviesť, udržiavať a zdokumentovať jasne vymedzené koncepcie a postupy procesu oceňovania vrátane opisu a vymedzenia úloh a povinností personálu zapojeného do oceňovania, ako aj príslušných modelov a zdrojov informácií, ktoré sa majú používať. Je potrebné v danej koncepcii zohľadniť aj skutočnosť, že poisťovňa má dcérsku spoločnosť- nefinančná inštitúcia, ktorej je 100 % vlastníkom, t. j. či pri popisovaní postupov procesu oceňovania v poisťovni je potrebné zohľadniť aj našu dcérsku spoločnosť?
Koncepcia oceňovania aktív a záväzkov má obsahovať postup procesu oceňovania všetkých aktív a záväzkov, a teda aj ocenenie podielu na dcérskej spoločnosti. Pri oceňovaní je potrebné postupovať podľa § 36 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku 7 až 16 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica a Odporúčanie pre oceňovanie aktív a záväzkov iných než technické rezervy. Podľa čl. 13 delegovaného nariadenia a podľa usmernení by sa na ocenenie podielu v spoločnosti, ktorá nie je finančnou inštitúciou, mala použiť metóda Adjusted Equity Method a ak sa nedá použiť, tak Adjusted IFRS Equity method. Ak takéto ocenenie nie je možné, tak v zmysle čl. 13 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia je možná aj alternatívna metóda. Iná situácia by nastala, ak by táto spoločnosť bola vylúčená z dohľadu nad skupinou podľa § 83 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v takom prípade sa účasť ocení nulovou hodnotou.

2. Akým spôsobom je potrebné vo výpočtoch a výkazoch zohľadniť situáciu, keď máme 100% dcérsku spoločnosť, ktorá nie je finančnou inštitúciou?
Účasť v spoločnosti, ktorá nie je považovaná za účasť vo finančnej alebo úverovej inštitúcii nie je odpočítavaná z vlastných zdrojov a následne je zohľadnená v podmodule akciového rizika. Použitie konkrétneho stresového faktora podmodulu akciového rizika závisí od vyhodnotenia či táto účasť je strategická podľa podmienok v článku 171 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35.
Nasledujúca schéma zobrazuje zjednodušené zohľadnenie priamych účastí v príbuzných spoločnostiach vo výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť využitím štandardného vzorca. Pre zohľadnenie nepriamych účastí vo finančných alebo úverových inštitúciách budú potrebné dodatočné analýzy.

3. Je Doplnková správcovská spoločnosť finančná alebo úverová inštitúcia?
V smernici je definícia finančnej alebo úverovej inštitúcie v článku 92 ods. 2. Ak sa zameriame len na finančné spoločnosti tie sú definované v článku 4 odsek 5 smernice c. 2006/48/ES, t.j. finančná inštitúcia je podnik, ktorý nie je úverovou inštitúciou a ktorého hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac z činností uvedených v prílohe I body 2 až 12.
V prílohe pod bodom 7 je činnosť „Obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: nástrojmi peňažného trhu, devízami, finančnými termínovými obchodmi a opciami, kurzovými a úrokovými nástrojmi alebo prevoditeľnými cennými papiermi“ a pod bodom 11 „Správa portfólia a poradenstvo“.
Predmetom činnosti Doplnkovej správcovskej spoločnosti je riadenie investícii, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti . Túto činnosť je možné zaradiť pod činnosti 7 a 11 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, a preto Doplnková správcovská spoločnosť je finančná alebo úverová inštitúcia.
Následne je potrebné odpočítať časť účastí vo finančných alebo úverových inštitúciách, ktorá prevyšuje 10 % zo splateného základného imania, emisného ážia a rezervy z precenenia. To neplatí v prípade strategickej účasti, t. j. za splnenia podmienok podľa článku 171 Delegovaného nariadenia Komisie 2015/35.