en en

Oddelenie správy životného, neživotného poistenia a zaistenia

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. Otázka k § 73 ods. 1: Do akej miery je potrebne zabezpečiť personálnu a organizačne oddelenú správu pre životné a neživotné poistenie. A čo rozumie pod pojmom správa? Spadá tam napríklad účtovníctvo, obchodný útvar, HR, IT, aktuariát atď:
Ustanovenia § 73 nového zákona o poisťovníctve bolo do určitej miery prebraté z dnes platného zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve resp. pôvodných smernicových úprav. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa nejedná o nový právny režim a poisťovne budú obdobne ako dnes aj od účinnosti nového zákona o poisťovníctve povinné kontinuálne napĺňať požiadavky na oddelenú správu životného a neživotného poistenia z hľadiska personálneho a organizačného. Samozrejme uvedené ustanovenia nesmerujú k úplnému rozčleneniu a prísnemu oddeleniu všetkých procesov v poisťovni, nakoľko takýto výklad by znamenal de facto rozdelenie poisťovne na dva subjekty (aj keď de iure by sa jednalo jednu právnickú osobu). Podstatou predmetných ustanovení je zabezpečenie, aby sa výnosy v príslušnom poistnom druhu využívali len v prospech poistníkov resp. poistených v tomto poistnom druhu. Právna úprava sa tak snaží chrániť ekonomické záujmy finančných spotrebiteľov, pričom práve úplné oddelenie správy životného a neživotného poistenia by prinieslo zvýšené náklady v oboch poistných druhoch a paradoxne by tak bolo v rozpore s ekonomickými záujmami klientov. To že požiadavky na oddelenú správu životného a neživotného poistenia z hľadiska personálneho a organizačného, neznamenajú úplné odčlenenie potvrdzuje aj znenie § 73 ods. 7 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve, ktorú stanovuje: „Poisťovňa je povinná viesť oddelenú analytickú evidenciu osobitne pre životné poistenie a neživotné poistenie a pripraviť účtovnú závierku tak, aby sa oddelene vykázali výnosy a náklady pre životné poistenie a neživotné poistenie, najmä poistné, platby zaisťovateľom, príjmy z investícií, výplaty poistných plnení, zmenu poistných záväzkov, platby zaisťovateľov a prevádzkové náklady. Položky spoločné pre obidva poistné druhy sa zaúčtujú podľa rozdelenia navrhnutého poisťovňou spôsobom akceptovaným Národnou bankou Slovenska“. Zákon tu hovorí o položkách spoločných pre obidva poistné druhy, t.j. priamo predpokladá, že určité činnosti budú zabezpečované organizačné a personálne neodčlenené (napr. funkcie ľudských zdrojov, správa nehnuteľnosti, IT a podobne). Poisťovňa samozrejme musí prípad od prípadu hodnotiť, aké činnosti a v akom rozsahu musia byť odčlenené v rámci správy životného a neživotného poistenia, pričom aj tu sa aplikuje sa princíp proporcionality. Najmä v prípade malých poisťovní, by napr. personálne odčlenenie aktuárskej funkcie podľa poistných druhov by mohlo znamenať zásadné navýšenie nákladov, nakoľko celú problematiku zastrešuje jedna osoba. Naopak v prípade veľkej poisťovne aj vzhľadom na rozsah preberaných rizík, varietu a zložitosť ponúkaných produktov, množstvo odborných zamestnancov aktuariátu bude potrebné personálne a organizačné rozčlenenie správy životného a neživotného poistenia v tejto oblasti.

2. Otázka k § 73 ods. 3: Odsek 3 sa týka iba MCR? Znamená ta rozdelenie „balance sheet“ u poisťovne na životnú a neživotnú časť? Alebo iba určenie konkrétnych aktív, napr. dlhopisov, ktoré kryjú životnú a neživotnú časť MCR.
Hypotetickú výšku MCR univerzálnej poisťovne vypočítanú podľa § 73 ods. 2 pre životné a neživotné poistenie je poisťovňa povinná kryť prostredníctvom zodpovedajúcej výšky položiek použiteľných základných vlastných zdrojov, ktoré musia byť jasne identifikovateľné pre životné poistenie a pre neživotné poistenie. Ďalej podľa odseku 8 je poisťovňa povinná vypracovať výkaz, a to na základe účtovných závierok. Keďže takýto výkaz nie je začlenený do návrhu technického štandardu „Implementing Technical Standards on the templates for the submission of information to the supervisory authorities“, tento výkaz doplníme do dodatočného vykazovania v zmysle opatrenia NBS. Tento výkaz bude zostavený podľa výkazu S.23.01.b návrhu technického štandardu. Ďalšie položky súvahy zostavenej podľa ocenenia v zmysle nového zákona o poisťovníctve t.j. Solventnosť II nie je potrebné rozčleňovať. Je však potrebné v zmysle odseku 7 viesť oddelenú evidenciu výnosov a nákladov. Taktiež poisťovne sú povinné do registra účtovných závierok zasielať výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8651) kde sa niektoré položky nákladov a výnosov rozčleňujú podľa poistného druhu.
Ďalšie členenie údajov pre životné poistenie a neživotné poistenie bude vyžadované vo vykazovacej povinnosti podľa návrhu technického štandardu, napríklad finančné aktíva, poistné, poistné plnenia, technické rezervy.

3. Otázka k § 73 ods. 5: Týka sa odsek 5 SCR?
Áno, ale nie je potrebné SCR a jeho krytie rozdeľovať na životné poistenie a neživotné poistenie.

4. Otázka k § 73 ods. 7: Tu sa myslí oddelenie hospodárskeho výsledku, súvaha podľa IFRS štandardov alebo podľa SII pravidiel?
Je potrebné oddeľovať aj bankové účty, základné imanie, atď.
Toto ustanovenie sa týka rozdelenia výnosov a nákladov pre životné a neživotné poistenie, pozri odpoveď na otázku k § 73 ods. 3.

5. Otázka k § 73 ods. 8: Tu sa myslí výkaz QRT alebo nejaký iný výkaz?
Pozri odpoveď na otázku k § 73 ods. 3.