en en

Požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť

(Zverejnené: 14.1.2019)

Ako sa preukazuje odborná spôsobilosť aktuárskej funkcie, a to najmä skúsenosti s platnými profesijným pravidlám v oblasti aktuárskej a finančnej matematiky?

Odborná spôsobilosť osôb, ktoré sú zodpovedné za výkon aktuárskej funkcie, sa vykonáva podľa ods. 1 § 24 a ods. 2 § 29 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoby, ktoré sú zodpovedné za výkon aktuárskej funkcie, majú po celý čas primeranú odbornú spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivý a obozretný výkon funkcie. Poisťovňa je povinná zabezpečiť, že tieto osoby majú znalosti v oblasti aktuárskej a finančnej matematiky primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v činnosti poisťovne a sú schopné preukázať, že majú primerané skúsenosti zodpovedajúce platným profesijným pravidlám v oblasti aktuárskej a finančnej matematiky.

Poisťovňa pri vyhodnocovaní odbornej spôsobilosti aktuárskej funkcie zohľadní riziká vykonávanej činnosti ako i skúsenosti a prax týchto osôb zadopovedajúce profesijným pravidlám.

Medzinárodné štandardy akuárskej praxe sú príjímané dvoma organizáciami, a to Medzinárodnou aktuárskou asociáciou (ďalej len „IAA“) a Európskou aktuárskou asociáciou (ďalej len „AAE“). Na Slovensku prijíma a schvaľuje štandardy aktuárskej praxe Slovenská spoločnosť aktuárv (ďalej len „SSA“), ktorá je členom oboch spomínaných medzinárodných organizácií.

IAA vydáva medzinárodné štandardy aktuárskej praxe známe ako ISAP a AAE vydáva európske štandardy aktuárskej praxe známe ako ESAP. SSA vydáva povinné štandardy, odborné smernice, odporúčanie a požiadavky na vzdelanie a vedomosti stanovuje v Sylaboch aktuárskeho vzdelávania. Hoci tieto profesné štandardy nie sú pre osoby, ktoré sú zodpovedné za výkon aktuárskej funkcie, priamo záväzné, Národná banka Slovenska odporúča ich dodržiavanie pre účely preukázania odbornej spôsobilosti týchto osôb, a to primeraného vzdelania, vedomostí a praxe.

Pri vyhodnocovaní primeraných vedomostí, bude Národná banka Sloveska posudzovať nasledovné vzdelanie a školenia:
a) vysokoškolský titul v príslušnej oblasti, a to aktuárstvo (poistná matematika), prírodné vedy a matematika,
b) špecifické alebo postgraduálne štúdium v oblasti aktuárstva alebo finančnej matematiky,
c) vyhodnotenie vzdelania a vedomostí pre účely členstva v členskej organizácii IAA alebo AAE.

Národná banka Slovenska bude venovať osobitnú pozornosť trvalej spôsobilosti osoby zodpovednej za výkon aktuárskej funkcie najmä v prípadoch, v ktorých by výpočet technických rezerv mohol podliehať významným zmenám. Napríklad ak:
a) Poisťovňa nedisponuje dostatočnými historickými údajmi o rizikách, ktoré upisuje.
b) Dochádza k prevodu poistného kmeňa alebo zlúčeniu.
c) Ak poisťovňa začne poskytovať poisťovacie služby v inej krajine.

V súčasnosti SSA prijala nasledovné profesné štandardy aktuárskej praxe:

  • Odborná smernica SSA č. 1 – Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení.
  • Odborná smernica SSA č. 2 – Test primeranosti technických rezerv v neživotnom poistení.
  • Povinný štandard SSA č. 1 – Všeobecné aktuárske postupy.
  • Povinný štandard SSA č. 2 – Finančná analýza schém dôchodkového zabezpečenia.
  • Povinný štandard SSA č. 3 – Aktuárska prax vo vzťahu k IAS 19 Zamestnanecké požitky.
  • Povinný štandard SSA č. 4 – Správa aktuárskej funkcie podľa smernice 2009/138/ES.
  • Povinný štandard SSA č. 5 – Aktuárska prax vo vzťahu k Procesu ORSA podľa smernice 2009/138/ES.

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. V prípade definovania požiadaviek na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť pre kľúčové funkcie, myslí sa tým iba „function holder“ alebo každý (podľa seniority a zodpovednosti) kto vykonáva tieto činnosti, v prípade viacerých útvarov, ktoré môžu vykonávať aktivity súvisiace s kľúčovou činnosťou?
Je účelné si najprv zadefinovať, na ktoré osoby sa vzťahujú požiadavky pre odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť (§ 24 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V zásade to budú 2 okruhy osôb.
Prvým bude v zmysle nášho právneho poriadku okruh zahŕňajúci osoby, ktoré skutočne riadia poisťovňu a to sú členovia štatutárneho orgánu a relevantní vedúci zamestnanci.
Druhý okruh osôb, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť, zahŕňa osoby, ktoré zabezpečujú výkon 4 základných kľúčových funkcií v rámci systému správy a riadenia, a to funkciu riadenia rizík, funkciu dodržiavania súladu s predpismi, funkciu vnútorného auditu a aktuársku funkciu. Zároveň za osoby vykonávajúce kľúčové funkcie sa budú považovať aj ďalšie osoby vykonávajúce činnosti špecifického významu pre fungovanie poisťovne, ktoré si určí samotný subjekt. Ak osoba vykonáva činnosť špecifického významu pre subjekt, musia sa na ňu vzťahovať obdobné požiadavky ako na osoby zastávajúce jednu zo 4 kľúčových funkcií.
NBS vo všeobecnosti zastáva názor, že požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť sa vzťahujú na všetkých zamestnancov poisťovne vykonávajúcich odborné činnosti, teda aj na tých, ktorí nie sú tzv. „function holder“. Konkrétne teda možno odpovedať, že požiadavky pre odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť musí spĺňať nielen osoba, ktorá je hierarchicky zodpovedná za výkon danej kľúčovej funkcie ale aj ten koho reálne úlohy a výstupy zabezpečujú výkon kľúčovej funkcie v danom subjekte.
V tejto súvislosti však zdôrazňujeme požiadavku proporcionality. Pri definovaní požiadaviek pre odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť sa určia vyššie požiadavky pre osobu zodpovednú za výkon kľúčovej funkcie ako pre toho, kto reálne úlohy a výstupy kľúčovej funkcie zabezpečuje.

2. Ak platí, že požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť sa vzťahujú aj na všetky osoby, ktoré reálne vykonávajú kľúčové funkcie (a nie len na vedúcich zodpovedných za tieto funkcie), mali by všetky tieto osoby predkladať pri posudzovaní ich dôveryhodnosti výpis z registra trestov a potvrdenie súdu, že nebola v orgáne spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz a prípadne iných dokladov v súlade s § 24 ods. 4 nového zákona o poisťovníctve?
Keďže podľa § 24 ods. 1 musia tieto osoby po celý čas výkonu ich funkcie spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť prosím o názor NBS či je potrebné vykonávať okrem úvodného posúdenia aj pravidelné opätovné posúdenie či osoby spĺňajú predmetné požiadavky? Ak áno, aký je vhodný interval opätovného posúdenia a či je počas tohto opätovného posúdenia dôveryhodnosti potrebné vždy predkladať aj výpis z registra trestov a potvrdenie súdu? Nebude postačovať ak osoba podpíše čestné vyhlásenie, kde vyhlási, že spĺňa všetky požiadavky na dôveryhodnosť alebo sa v zmysle § 24 ods. 7 môže uplatniť princíp proporcionality a pri vedúcich zamestnancoch sa bude vyžadovať doloženie výpisu z registra trestov a iných dokumentov a pri nižších pracovných pozíciách bude postačovať podpísanie čestného vyhlásenia?
Pri posudzovaní požiadaviek dôveryhodnosti je potrebné použiť princíp proporcionality. To znamená, že nie je potrebné uplatňovať požiadavky na osoby vykonávajúce kľúčové funkcie v rozsahu ako na osoby zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie. Celý systém posudzovania požiadaviek dôveryhodnosti má byť súčasne dostatočne prudentný. Tieto požiadavky tiež musia byť nastavené v súlade s § 24 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Preverovanie dôveryhodnosti je potrebné uskutočniť tak pri začatí výkonu kľúčovej funkcie ako aj pravidelne opätovné posúdenie. Frekvenciu a detailnosť posudzovania je poisťovňa povinná nastaviť primerane k povahe, zložitosti a rozsahu svojej činnosti, ako aj pracovnej pozícii konkrétnej osoby. Národná banka Slovenska nepovažuje za nutné pravidelné opätovné predkladanie dokumentov preukazujúcich dôveryhodnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poisťovňa by však mala pri opätovnom posúdení zaviesť vhodné mechanizmy preverovania dôveryhodnosti, napríklad prostredníctvom verejne dostupných informácií na internete, osobných pohovorov atď.
Možnosť preukázať dôveryhodnosť čestným vyhlásením je potrebné posudzovať podľa § 24 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje, že dokumenty preukazujúce skutočnosti podľa odseku 4 písm. a) až c) sa nesmú predložiť po uplynutí troch mesiacov od ich vystavenia a ak sa tieto dokumenty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je možné predložiť dokumenty preukazujúce dôveryhodnosť, nie je možné ich nahradiť čestným vyhlásením.

3. Bude NBS osobu, ktorá bude Slovenskou spoločnosťou aktuárov uznaná a označená ako „Kvalifikovaný aktuár“, a teda podľa pravidiel Slovenskej spoločnosti aktuárov musí spĺňať kritériá na odborné vzdelanie, prax, profesionalizmus a súčasne sa musí kontinuálne vzdelávať, považovať za spĺňajúcu požiadavku odbornosti pre výkon aktuárskej funkcie?
Osobu Slovenskou spoločnosťou aktuárov uznanú a označenú ako „kvalifikovaný aktuár“ bude NBS považovať za osobu, ktorá spĺňa požiadavku na odbornosť, tzv. „fit“. NBS si súčasne vyhradzuje právo považovať za osobu, ktorá spĺňa požiadavku na odbornosť, aj takú osobu, ktorá síce nie je uvedená v zoznamoch vedených Slovenskou spoločnosťou aktuárov ako „kvalifikovaný aktuár“, ale po preverení NBS splní požiadavku na odbornosť.