en en

Umiestnenie technických rezerv

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. Zákon o solventnosti II zrušuje okrem iného aj opatrenie o limitoch pre umiestnenie technických rezerv. Plánuje NBS zaviesť opätovne limity v nejakom ďalšom osobitnom opatrení?
NBS nemôže ustanoviť vykonávacím predpisom k zákonu nové povinnosti. Podľa doteraz platného zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve bola povinnosť umiestňovať prostriedky technických rezerv len v limitoch ustanovených pre jednotlivé spôsoby ich umiestnenia stanovená v § 32. Podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve je táto povinnosť stanovená len pre poisťovne v osobitnom režime (t.j. poisťovne, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnosť II). NBS ustanoví opatrením limity pre umiestnenie technických rezerv len pre poisťovne v osobitnom režime.