en en

Vybavovanie sťažností

(Zverejnené pred 7.4.2016)

Ako je potrebné vykladať informačnú povinnosť poisťovne o postupe pri vybavovaní sťažností podľa § 32 ods. 3 písm. b) nového zákona o poisťovníctve?
Podľa § 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene niektorých zákonov poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné uvádzať informácie o postupe pri vybavovaní sťažností v zmluvnej dokumentácii a zverejniť informácie o postupe pri vybavovaní sťažností ľahko dostupným spôsobom, napríklad vo forme brožúr, letákov alebo na webovom sídle poisťovne. Uvedené ustanovenie je potrebné vykladať takým spôsobom, že poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné uvádzať informácie o postupe pri vybavovaní sťažností v zmluvnej dokumentácii, t.j. priamo v poistnej zmluve resp. v iných dokumentoch, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy, ako napr. všeobecné poistné podmienky. Tiež sú povinné zverejniť informácie o postupe pri vybavovaní sťažností ľahko dostupným spôsobom. Tieto informácie sa zverejňujú v prevádzkových priestoroch poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne slúžiacich na styk s klientmi prostredníctvom brožúr alebo letákov a tiež na webovom sídle poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.