en en

Výkazníctvo podľa Európskej legislatívy

(Zverejnené: 31.1.2022)

Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len „Kancelária“) na základe prehodnotenia záväzku k 31.12.2020 dotvorila k 31.12.2021 rezervu do výšky zisteného rozdielu. Na základe zvýšenia záväzku vytvorila Kancelária voči členom pohľadávku vo výške, pričom podiel jednotlivých členov zodpovedá podielu člena podľa počtu poistených motorových vozidiel k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, to zn. k 30.9.2021. V súvislosti s uvedeným je povinná členská poisťovňa vytvoriť záväzok. Ako tento záväzok sa má vykázať v bilancii? Dotvorenie záväzku ovplyvní škodovosť poisťovní, bude prihliadať Národná banka Slovenska na skutočnosť, že pri stanovení poistného poisťovňa nemohla vedieť o takomto jednorazovom vplyve na škodovosť?

Národná banka Slovenska nevytvára a ani sa nepodieľa na tvorbe účtovných štandardov, preto sa v odpovedi sústredíme na vykazovanie podľa Solventnosti II.

Dotvorenie záväzku kancelárie je za účelom úhrady škôd vzniknutých zo zákonného poistenia, pričom členské poisťovne sú povinné platiť kancelárii ročný príspevok alebo mimoriadny príspevok, ak suma prostriedkov v poistnom garančnom fonde nepostačuje na plnenie záväzkov kancelárie tak, aby bola zabezpečená splniteľnosť všetkých záväzkov hradených z poistného garančného fondu. Na základe uvedeného považujeme záväzok členských poisťovní za technickú rezervu na poistné plnenia, pričom v tomto prípade sa nejedná o priame poistenie, ale postúpené plnenia vyplývajúce zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska odporúča vykázať túto rezervu v rámci skupiny činností Proporcionálne zaistenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, napr. vo výkaze S.17.01 Technické rezervy neživotného poistenia v stĺpci C 0050 a riadku R 0180 Brutto Prijaté proporcionálne zaistenie. Vo výkaze S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti odporúčame túto položku vykázať v nadväznosti na vykazovanie v účtovníctve.

Národná banka Slovenska si uvedomuje, že toto jednorazové zvýšenie technickej rezervy ovplyvní hodnotenie dostatočnosti poistného a vo svojich analýzach zohľadní skutočnosť, že pri stanovení poistného poisťovňa nemohla realisticky očakávať takýto nárast nákladov. Odporúčame v analýzach pre účely dostatočnosti poistného tak vyhodnotiť kombinovaný ukazovateľ aj bez zvýšenia technickej rezervy o dotvorenie záväzku zo zákonného poistenia.

Pri výpočte kombinovaného ukazovateľa podľa Metodického usmernenia útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. mája 2020 č. 3/2020 k hodnoteniu výšky poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je potrebné zahrnúť navýšenie technickej rezervy na záväzok voči Kancelárii do Nákladovosti.

(Zverejnené: 23.8.2021)

Ktoré poisťovne majú povinnosť predkladať výkaz S.36.01?

Nariadenie EÚ č. 2015/2450 v článku 20 stanovuje povinnosť predkladať informácie o vnútroskupinových transakciách prostredníctvom výkazu S.36.01 tým individuálnym poisťovniam, ktoré nie sú súčasťou skupiny vymedzenej v článku 213 ods. 2 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/138/ES a ktorých materským podnikom je zmiešaná holdingová poisťovňa.

(Zverejnené: 14.8.2020)

Ako vyčísliť/ vyplniť duráciu pri podielovom fonde, ktorý nemá určený „maturity date“ (ktorý býva uvedený len pri dlhopisoch) vo výkaze SE.06.02, v stĺpci „C0360“ Durácia?

Čo sa týka durácie, tak ide o položku vo výkaze SE.06.02, v stĺpci C0360 „Durácia“ a platí len pre kategórie CIC 1, 2, 4 (ak je to uplatniteľné, napr. pre podnik kolektívneho investovania investujúci najmä do dlhopisov), 5 a 6. Durácia aktív vymedzená ako „zvyšková modifikovaná durácia“ (modifikovaná durácia vypočítaná na základe času, ktorý zostáva do lehoty splatnosti cenného papiera od referenčného dátumu vykazovania). Pre aktíva bez stanoveného dátumu splatnosti sa použije prvý možný dátum uplatnenia kúpnej opcie. Durácia sa vypočítava na základe ekonomickej hodnoty.

Durácia je vážená priemerná splatnosť peňažných tokov, pri ktorej je čas prijatia každej platby vážený súčasnou hodnotou tejto platby. Hodnota durácie sa preto pohybuje v rozmedzí 0 až doby do splatnosti.

V prípade dlhopisového fondu s CIS ##42 môže byť komplikované duráciu vypočítať a ak Vám protistrana neposkytuje túto informáciu, použite zjednodušenie vo forme napríklad váženého priemeru doby do splatnosti pre každý dlhopis.

(Zverejnené: 13.5.2020)

Ako sa má správne vo výkaze S.36.04 uvádzať „5 číslic“ v bunke C0060 „Identifikačný kód emitenta/predávajúceho/poskytovateľa“ pre podniky mimo EHP a neregulované podniky v rámci skupiny, kde sa má vyplniť identifikačný kód materského podniku + kód krajiny podniku podľa ISO + 5 číslic?

V tomto prípade si poisťovňa zadefinuje v identifikačnom kóde 5 číslic tak, aby bol identifikačný kód jedinečný a ten sa následne používa pre identifikovanie predmetného podniku vo výkazníctve aj naďalej počas celej doby vykazovania.

(Zverejnené: 16.3.2020)

Ako sa majú správne vo výkazoch uvádzať hodnoty za poistenie, ak poistná zmluva pokrýva viacero rizík, ktoré spadajú do odlišných poistných skupín?

V súlade s článkom 55 Delegovaného nariadenia komisie EÚ 2015/35, ktorým sa dopľňa smernica EP a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, sa pri prideľovaní poistných alebo zaistných záväzkov do skupiny činnosti zohľadňuje povaha rizík spojených so záväzkom, a teda je potrebné jednotlivé záväzky zmluvy rozčleniť podľa povahy krytého rizika a tie sa uvedú v príslušnej skupine poistenia.

(Zverejnené: 11.3.2020)

Aké transakcie sa majú uvádzať vo výkazoch S.36.02, S.36.03, S.36.04? Všetky transakcie, alebo sa aplikujú rovnako ako pri výkaze S.36.01 tie isté prahové hodnoty? Významnosti transakcie podľa Smernice EP a Rady 2009/138/ES Solventnosť II 245 ods. 3?

V súlade so stanoviskom EIOPA (https://www.eiopa.europa.eu/content/1610_en?source=search), pre vyplnenie údajov vo výkazoch S.36.02, S.36.03 a S.36.04 sa uplatňujú rovnaké prahové hodnoty ako pre výkaz S.36.01 (viď odpoveď na otázku nižšie, zverejnenú 5.8.2019).

(Zverejnené: 29.1.2020)

Ako má poisťovňa predložiť správu o významných zmenách v zmysle článku 312 ods. 3 delegovaného nariadenia EÚ 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) v rokoch, keď sa pravidelná správa orgánom dohľadu v zmysle článku 304 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia EU nepredkladá?

V prípade, že nie je dôvod na predloženie RSR, t. j. v rokoch iných ako je pravidelné predkladanie raz za 3 roky, poisťovňa najneskôr do 14 týždňov po skončení kalendárneho roka predloží elektronicky prostredníctvom Štatistického zberového portálu formou výkazu Sii(RSR)02 správu o všetkých významných zmenách, ktoré nastali v poisťovni v rámci uplynulého roka a ich stručné vysvetlenie v zmysle článku 312 ods. 3.

V prípade, že žiadne významné zmeny v poisťovni nenastali, poisťovňa najneskôr do 14 týždňov po skončení kalendárneho roka predloží elektronicky prostredníctvom Štatistického zberového portálu formou výkazu Sii(RSR)02 vyjadrenie, že žiadne významné zmeny v poisťovni nenastali.

(Zverejnené: 30.10.2019)

Je možné na účely SII vykazovania zmeniť účtovné hodnoty v stĺpci C0020 výkazu SE.02 v porovnaní s účtovnými hodnotami štatutárnej súvahy odsúhlasenej externým audítorom?
Nie, na účel vykazovania SII nie je možné robiť v stĺpci C0020 výkazu SE.02 úpravy; vykazované hodnoty majú byť zhodné s hodnotami štatutárnej súvahy schválenej externým audítorom.

(Zverejnené: 16.9.2019)

Vykazovanie hodnôt vo výkazoch variačnej analýzy S.29.01 – S.29.04
Vo výkazoch variačnej analýzy sa jednotlivé položky vyjadrujúce vplyv na hodnotu vlastných zdrojov vykazujú ako kladné, ak dochádza k zvýšeniu vlastných zdrojov (prebytku aktív nad záväzkami) a záporné, ak hodnotu vlastných zdrojov znižujú.
Vo výkaze S.29.03 sa hodnoty stavu rezerv vykazujú s rovnakým znamienkom ako v bilancii a položky vyjadrujúce zmenu rezervy sa vykazujú ako kladné, ak zvyšujú hodnotu technických rezerv (najlepšieho odhadu).
Technické toky sa vykazujú ako kladné. Výnimkou by bolo, ak technický tok má hodnotu v rozpore so svojou povahou (napríklad záporné poistné, ak by storná boli vyššie než poistné).

(Zverejnené: 23.8.2019)

Zahŕňajú položky v stĺpci C0110 Nerealizované zisky a straty vo výkaze S.09.01 aj zmenu investícií preceňovaných cez vlastné imanie?
Výkazy podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2450, s výnimkou výkazu S.05.01, sa vypĺňajú v súlade s oceňovaním podľa Solventnosti II bez ohľadu na spôsob účtovania.
Rovnako aj v stĺpci C0110 Nerealizované zisky a straty vo výkaze S.09.01 sa uvádza zmena hodnoty všetkých nepredaných aktív alebo aktív, ktoré nenadobudli splatnosť počas obdobia vykazovania.

Akú hodnotu má poisťovňa vykázať v položke v období vykazovania vo výkaze S.29.01?
V položke R0230/C0030 Daň z príjmu výkazu S.29.01 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2450 sa vykazuje výška z dane z príjmov právnických osôb v období vykazovania, čo predstavuje súčet splatnej dane z príjmu a osobitného odvodu vykázaných v časti IV. Údaje k vybraným daniam a vybraným odvodom výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky (vup (BIL) 01-04).

(Zverejnené: 22.8.2019)

Majú vo výkazoch S.29.01 až S.29.04 byť zahrnuté aktíva a záväzky pre poistenie Unit-Linked?
Na základe metodiky položiek výkazov uvedenej vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2450 k výkazu S.29.02 – Prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený investíciami a finančnými záväzkami, sa v rámci všeobecných poznámok uvádza, že vzor výkazu nezahŕňa aktíva držané v unit-linked (UL) a index-linked (IL) fondoch. Naopak vysvetlivky k výkazu S.29.03 nešpecifikujú zaobchádzanie produktov UL a IL a týkajú sa rovnako technických rezerv vypočítaných ako najlepší odhad a tiež technických rezerv vypočítaných ako celok (as a whole).
Zároveň EIOPA vydala usmernenie zo dňa 20.3.2018 (EIOPA Explanatory notes on reporting templates – Variation Analysis templates), kde sa naopak uvádza, že UL a IL fondy majú byť zahrnuté vo výkazoch S.29.01 až S.29.04 (Q&A 1462 a 1487).
Národná banka Slovenska v nadväznosti na usmernenie EIOPA očakáva, že výkazy S.29.01 až S.29.04 zahŕňajú všetky investície a záväzky vrátane aktív a technických rezerv pre UL a IL poistenie, bez ohľadu na spôsob kalkulácie technických rezerv.
Avšak vzhľadom na metodiku uvedenú v záväznom právnom predpise a na už nastavené systémy poisťovní Národná banka Slovenska akceptuje aj výkazy, ktoré nezahŕňajú aktíva a záväzky UL a IL poistenia, ale iba v prípade, že ich poisťovňa kalkuluje ako celok (as a whole).

(Zverejnené: 5.8.2019)

Majú sa uvádzať vo výkaze S.36.01 všetky transakcie, alebo sa aplikujú nejaké prahové hodnoty významnosti transakcie podľa Smernice EP a Rady 2009/138/ES Solventnosť II 245 ods. 3?
Transakcie týkajúce sa prevodu vlastného kapitálu (kde sú zahrnuté aj dividendy) a iných položiek kapitálu sa musia vykazovať všetky bez hranice významnosti. Bez prahovej hodnoty sa tiež vykazuje dlh vrátane dlhopisov, úverov a iné transakcie podobnej povahy.
Prevod iných aktív, ako sú nehnuteľnosti alebo akcie iných spoločností, ktoré nie sú prepojené so skupinou, nie je nutné vo výkaze uvádzať všetky, stačí ak sa použije prahová hodnota vo výške 1 % z netto zaslúženého poistného.

(Zverejnené: 13.5.2019)

Ako sa má správne vykazovať S.05?
Výkaz S.05 sa vykazuje z účtovného hľadiska, t. j. podľa IFRS, ale s použitím skupín činnosti podľa smernice Solventnosť II.
Má sa použiť rovnaký základ na vykazovanie a oceňovnie ako v účtovnej závierke poisťovne.
V porovnaní s výkazom VUP(BIL)01-04 (Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní a SKP podľa § 17a zákona o poisťovníctve) sa vo výkaze S.05 vykazujú navyše aj poistno-technické dáta za investičné zmluvy klasifikované ako investičné zmluvy s nevýznamným poistným rizikom, to však nemá vplyv na celkový technický výsledok poisťovne.
Technický výsledok vyrátaný za agregovaný výkaz S.05 (spolu za neživotné a životné poistenie) sa má rovnať technickému výsledku vo výkaze VUP(BIL)01-04 vykazovanom na riadku 36, stĺpec 1.

Podľa výkladu EIOPA sa údaje o predpísanom poistnom, nákladoch vo výkaze S.05.01 uvádzajú s kladným znamienkom, ak to zodpovedá ich podstate, vo výnimočných prípadoch, napr. ak je hodnota predpísaného poistného záporná, uvedie sa so záporným znamienkom. Výnimkou pre tento výkaz je tiež „Zmena stavu ostatných technických rezerv“, ktorá môže byť aj kladná, aj záporná. S kladným znamienkom sa uvedie v prípade ak zmena je záporná, t. j. ak pokles ostatných technických rezerv, ktorý znamenal zisk. Ak zmena bola kladná (nárast ostatných technických rezerv znamenajúci stratu), vo výkaze sa uvedie záporné znamienko.

(Zverejnené: 14.1.2019)

Ako sa má vykazovať daň z poistenia v SII výkazoch?
Vzhľadom na to, že daň z poistenia nepredstavuje výnos poisťovne, tak sa vo výkaze S.05 uvedie predpísané poistné znížené o daň z poistenia.

(Zverejnené: 8.11.2017)

Akým spôsobom sa rieši zaradenie rizík Business Interruption do Line of Business, 7 alebo 12. Prerušenie prevádzky = finančné straty v dôsledku prerušenia prevádzky, pre poškodenia majetku, z akýchkoľvek rizík (flexa, natural hazard perils, robbery, …). Či tu je substance over form finančná strata, LoB 12, alebo poškodenie majetku (ako druhotná príčina prerušenia prevádzky), kedy by to bolo možné chápať ako LoB7?
Poistenie prerušenia prevádzky často kombinuje tri hlavné riziká, a to majetkové škody na budovách a zariadenia vlastnených podnikom, finančné straty vyplývajúce z prerušenia prevádzky a poistenie zodpovednosti podniku a/alebo jeho zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že poistná zmluva pokrýva riziká rôznych skupín činnosti podľa prílohy I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35. Podľa článku 55 ods. 6 delegovaného nariadenia sa takéto záväzky rozdelia do príslušných skupín len v prípade, keď je to možné. Ak to nie je možné, t. j. v prípade, keď ani poistné a ani záväzky nie sú kalkulované na tak detailnej úrovni, malo by sa poistné a záväzky zaradiť do skupiny činnosti podľa hlavného krytia (najväčšieho rizika).

(Zverejnené 20.7.2017)

Ktorý vzor súvahy má poisťovňa zaslať v rámci predkladania údajov podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2452 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, formáty a vzory správy o solventnosti a finančnom stave v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 209/138/ES?
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2452 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, formáty a vzory správy o solventnosti a finančnom stave v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 209/138/ES v článku 4 písm. a) stanovuje poisťovni predložiť súvahu podľa štvrťročne predkladaného vzoru S.02.01.02.
Ak poisťovňa predloží súvahu podľa ročného vzoru S.02.01.02 alebo podľa vzorov predkladaných v krajinách eurozóny (ročného SE.02.01.16 alebo stvrťročného SE.02.01.17), Národná banka Slovenska považuje týmto povinnosť poisťovne predložiť v rámci správy o solventnosti a finančnom stave údaje zo súvahy za splnenú.

(Zverejnené 16.5.2017)

Je nutné v rámci ročného vykazvania zaslať výkaz S.06.01?
Výkaz S.06.01 sa týka len poisťovní, ktorým bola udelená výnimka z vykazovania po jednotlivých položkách, a preto tento výkaz bude z plánu ročného vykazovania v ŠZP zrušený, keďže Národná banka Slovenska neudelila výnimku z predkladania údajov po jednotlivyých položkách podľa §79 ods. 16 ani jednej poistovni.

Je potrebné v rámci ročného predkladania výkazov zasielať aj výkaz S.04.02, ak poisťovňa nemá udelené povolenie na vykonávanie činnosti na odvetvie podla prilohy 1 cast A pism. 10a)?
Nie, v takomto prípade nie je potrebné výkaz predkladať.

Je nutné v rámci zverejňovania uvádzať správu o solventnosti a finančnom stave (SFCR) a k nej príslúchajúce výkazy uvádzať v slovenčine?
Požiadavka na zverejnenie SFCR správy musí byť splnená v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, a teda predmetné výkazy je potrebné zverejniť v slovenskom jazyku.
Áno, poisťovňa zverejňuje minimálne výkazy, ktoré sú súčasťou správy o solventnosti a finančnom stave, teda výkazy stanovené vo Vykonávacom nariadení komisie EÚ č. 2015/2452, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy, formáty a vzory správy o solventnosti a finančnom stave v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES. Národná banka Slovenska neustanovila žiadnym predpisom iné dodatočné výkazy, ktoré by mala poisťovňa zverejniť. Zverejnenie akýchkoľvek iných dodatočných výkazov je na posúdení poisťovne.

Je potrebné v rámci správy o solventnosti a finančnom stave zverejňovať aj prázdne výkazy?
Zverejňujú sa aj výkazy s nulovou hodnotou.

(Zverejnené 8.3.2017)

Usmernenie k predkladaniu údajov vo výkazoch S.04.01, S.05.01 a S.05.02
Výnosy a náklady vo výkazoch S.04.01, S.05.01 a S.05.02 sa vykazujú za všetky poistné zmluvy poisťovne bez ohľadu na ich klasifikáciu v účtovníctve. Viac v stanovisku EIOPA v prílohe.

(Zverejnené 24.2.2017)

V ktorý deň je potrebné predložiť výkazy, ak lehota podľa článku 312 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) v spojení s § 198 zákona 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja?
V prípade lehoty uvedenej v článku 312 delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) v spojení s § 198 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, NBS uplatňuje zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 19 ods. 2 stanovuje, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Uvedené možno aplikovať aj na dotazovanú situáciu, a preto ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, sa ako posledný deň lehoty bude rozumieť najbližší pracovný deň (teda po víkende, počas ktorého došlo k uplynutiu lehoty, to bude nasledujúci pracovný deň – pondelok, pokiaľ nie je sviatkom).

(Zverejnené 21.2.2017)

Je poisťovňa povinná v rámci ročných výkazov zasielať výkazy: S.02.02.01, S.05.02.01, S.12.02.01 a S.17.02.01, ak neevidujeme významný podiel položiek v ostatných menách a krajinách?
Výkaz S.02.02 nie je potrebné predkladať ak 90 % aktív je v jednej mene. Výkazy S.05.02, S.12.02 a S.17.02 nie je potrebné predkladať ak domáca krajina predstavuje 100 %. Zároveň platí pre výkazy S.05.02, S.12.02 a S.17.02, že činnosť mimo domovskú krajinu nemusíte uvádzať ak činnosť v rámci SR pokryje 90 %.

Je potrebné zasielať štvrťročné výkazy za 4. štvrťrok aj ročne?
Z dôvodu nastavenia nášho zberového systému je potrebné zasielať štvrťročné výkazy aj v rámci ročných výkazov. Jedná sa o nasledovné výkazy: E_01_01_16, S_01_02_01, S_06_03_01, S_08_01_01, S_08_02_01, S_23_01_01, S_28_01_01, S_28_02_01, SE_06_02_16.

Akým spôsobom sa predkladajú QRT, ktoré sú prílohou RSR správy? Pomocou xbrl inštancie (podobne ako QRT výkazy v rámci RSR správy) alebo ako voľna príloha k výkazu Sii (SFC) 04 (osobitná príloha v tvare zipovaných xls/pdf súborov)?
Správa o solventnosti a finančnom stave (SFCR) vrátane jej príloh (výkazov) sa zasiela do NBS prostredníctvom ŠZP, výkaz Sii(SFC)04, za posledný deň kalendárneho roka. Správa aj prílohy nemajú predpísaný formát, ale predkladá sa v čitateľnom formáte. Výkazy sa nepredkladajú ako xbrl inštancie.

Aká je lehota pre zverejnenie SFCR správy na webovej stránke poisťovne: rovnaká ako pri predkladaní výkazov t. j. do 20.05.2017?
Lehota na zverejnenie správy o solventnosti a finančnom stave je uvedená v článku 300 ods. 1 nariadenia komisie EÚ č. 2015/35, a to najneskôr do 14 týždňov po skončení finančného roka so zohľadnením prechodných ustanovení týkajúcich sa vykazovania. Termín je zhodný s termínom predkladania výkazov.

Pri zverejnení SFRC na webovej stránke je potrebné zverejniť iba naratívnu časť alebo aj QRT výkazy?
Na webovom sídle je potrebné zverejniť aj všetky kvantitatívne výkazy uvedené v článku 4 nariadenia komisie EÚ č. 2015/2452.

Vo výkaze S.16.01 sa vypĺňajú IFRS rezervy alebo BE rezervy? (stlpec C0050)
Keďže vysvetlivky sa odkazujú na najlepší odhad a aj vzhľadom na skutočnosť, že až na pár výnimiek (S.05.01) sa výkazy zasielajú v SII hodnotách, aj výkaz S.16.01 sa vykazuje v ocenení podľa SII, pričom sa vykazuje v brutto hodnotách.

Výkaz S.17.02 sa vypĺňa podľa toho, kde sa stala škoda alebo podľa toho, kto je poistený?
Ako je uvedené v metodike k výkazom v Prílohe II nariadenia komisie EÚ č. 2015/2450 na str. L347/573 (písmeno e) a f)), krajina je:
e) V prípade priameho poistenia pre skupiny činnosti „Poistenie liečebných nákladov“, „Poistenie zabezpečenia príjmu“, „Poistenie odškodnenia pracovníkov“, „Poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám“ a „Poistenie úveru a kaucie“ krajina, v ktorej je umiestnené riziko, ako je vymedzené v článku 13 ods. 13 smernice 2009/138/ES.
f) pre priame poistenie za všetky ostatné skupiny činnosti neuvedené v písmene e) krajina, v ktorej bola uzavretá zmluva.
Vo výkaze sa uvádza škoda podľa krajiny poisteného rizika, a to je buď krajina umiestnenia rizika v prípade niektorých neživotných poistení a pri ostatných krajina uzavretia zmluvy.

Musí byt ID code vo výkaze S.14.01. v tabuľke 1 jedinečný? Číže napríklad nazovproduktu_LOB? Ako risk bucket ak sa používa napr. názov fondu? Pod fondom sa mysli aj interný fond: UL aj nie UL v prípade tradičných zmlúv?
ID Code sa môže vo výkaze vyskytovať viac krát, keďže bol pre účely identifikátora doplnený stĺpec – číslo riadku. Avšak medzi obdobiami by mal byť rovnaký pre rovnaký produkt. Pod fondom (stĺpec C0020) sa myslí buď Ring Fenced Fund alebo iný interný fond. Interný fond predstavuje taký fond, ktorý sa vyžaduje podľa lokálnej legislatívy – preto nemusíte rozdeľovať produkty ak sú investované do rôznych fondov kolektívneho investovania. ID si pridelí poisťovňa sama, pričom toto číslo je unikátne a už ho nepoužije druhýkrát pre iný fond. Účelom je jednoznačne identifikovať fond.

Musíme vo výkaze S.09.01. zachovať členenie na Life a Non-life tak ako v List of assets?
Áno, rovnako ako pri S.06.02 List of assets, teda: stĺpec C0050 – portfólio – členenie na x10životné poistenie, x13 neživotné poistenie, c40 oddelene spravované fondy, x57 iné interné fondy, x49 vlastný kapitál, x3 všeobecné. V stĺpci C0040 sa vypĺňa hlavná kategória aktív podľa prílohy IV, obsahujúcej CIC kódy, napríklad x175 Štátne dlhopisy, x176 Podnikové dlhopisy.

(Zverejnené 20.1.2017)

O akých činnostiach poisťovňa vykazuje vo výkaze S.21.03?
Výkazom S.21.03 poisťovňa predkladá informácie o nasledujúcich skupinách činností podľa prílohy 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35:

  • ostatné poistenie motorových vozidiel;
  • námorné, letecké a dopravné poistenie;
  • poistenie proti požiaru a iným majetkovým škodám;
  • poistenie úveru a kaucie.

(Zverejnené 21.12.2016)

Mohla by NBS usmerniť vykazovanie výkazu S.05.01, najmä v súvislosti so špecifickými nákladmi, ktoré nie sú pokryté vo vysvetlivkách?
Vysvetlenie k vykazovaniu vo výkaze S.05.01

1) Segmentácia
Vo výkaze S.05.01 sú pripoistenia životného poistenia, ktoré sú oceňované technikami neživotného poistenia (Health SLT) napríklad úrazové pripoistenia zaradené do segmentov neživotného poistenia, pričom v účtovníctve sú vykazované v životnom poistení. V segmentoch životného a neživotného poistenia sa uvádza aj proporcionálne zaistenie. Neproporcionálne zaistenie má samostatné segmenty.

2) Náklady zahrnuté v položke Vzniknuté náklady „Expenses Incurred“
– Náklady na správu poistných zmlúv vrátane platov zamestnancom
– Náklady na správu investícií – poplatky za správu finančného umiestnenia, platy zamestnancov zodpovedných za investície, náklady súvisiace s nákupom a predajom cenných papierov
– Náklady na likvidáciu poistných udalostí vrátane zmeny rezervy ULAE
– Náklady na obstaranie
– Režijné náklady – napríklad platy nezaradené vyššie, nájomné, vývoj produktov, reklama, IT, tvorba opravných položiek k pohľadávkam, odpísané pohľadávky, odvod MV SR, príspevok SKP, odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku

3) Náklady zahrnuté v položke ostatné náklady „Other Expenses“
Iné technické náklady. V tejto položke sa vykazujú náklady, ktoré nie je možné rozdeliť podľa skupín činností.

4) Brutto vs. netto náklady
V ročnom výkaze sa náklady vykazujú ako brutto, podiel zaisťovateľov a netto. Provízie od zaisťovateľov sa vykazujú ako podiel zaisťovateľov v nákladoch na obstaranie. V štvrťročnom výkaze takéto členenie sa nevyžaduje a náklady sa uvádzajú v netto výške, t. j. znížené o provízie zaisťovateľov.

(Zverejnené 23.11.2016)

Je potrebné predložiť výkazy S.29.01 až S.29.04 k 31.12.2016?
Výkazy S.29.01 až S.29.04 sa týkajú analýzy zmien vlastných zdrojov. Pre takúto analýzu sú potrebné stavy vlastných zdrojov za minimálne 2 roky, preto k 31.12.2016 je predloženie výkazov neaplikovateľné. Ohľadne týchto výkazov pripravuje EIOPA vysvetľujúci dokument.

(Zverejnené 14.9.2016)

Čo má byť zahrnuté v položke „Fond akumulovaných prostriedkov“ tzv. surplus funds vo výkaze S.23.01. Vlastné zdroje?
Pri výpočte technických rezerv sa podľa § 38 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri výpočte okrem iného zohľadňujú všetky platby poistníkom a príjemcom poistných plnení vrátane budúcich dobrovoľných podielov na výnosoch, ktoré poisťovňa plánuje vyplatiť bez ohľadu na to, či sú uvedené platby zmluvne garantované.Toto ustanovenie je transpozíciou článku 78 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
Ustanovenie zákona však neobsahuje dovetok, že tieto budúce dobrovoľné plnenia nemusia byť zahrnuté v technických rezervách pokiaľ tieto platby spadajú pod pôsobnosť článku 91 ods. 2 t.j. Fond akumulovaných prostriedkov.
Z uvedeného vyplýva, že fond akumulovaných prostriedkov (surplus funds) predstavuje budúce podiely na výnosoch, ktoré poisťovňa plánuje vyplatiť, a ktoré nie sú súčasťou technických rezerv. Zároveň platí, že sa jedná podľa § 45 ods. 8 zákona o retrospektívny prístup tým, že sa jedná o kumulovaný zisk.
V podmienkach SR nie je zvykom vytvárať tieto fondy a predpokladáme, že budúce podiely na zisku sú súčasťou technických rezerv.

(Zverejnené 11.8.2016)

Ako vypĺňať hodnoty vo výkaze S.05.01? Majú byť výnosové položky kladné a nákladové položky záporné?
Vo výkazoch podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) sa vykazujú vždy kladné hodnoty, ak nie je povedané inak. Vo výkaze S.05.01 sa hodnoty poistného, poistných plnení aj nákladov vykazujú s kladným znamienkom, ak sú v súlade s ich povahou. Výnimočne však môžu byť aj záporné, napr. ak storno poistného je vyššie než predpísané poistné.
Výnimkou je položka „Zmena ostatných technických rezerv“, ktorej hodnoty môžu byť kladné aj záporné. Táto položka sa vykazuje kladná, ak dochádza k zníženiu technických rezerv (zmena rezerv prispieva k zisku) a záporná, ak dochádza k zvýšeniu technických rezerv (zmena rezerv prispieva k strate).
Odpoveď bola pripravená podľa Q&A137 k otázkam týkajúcim sa finálneho reportu podľa vykonávacieho nariadenia (CP-14-052).

(Zverejnené 7.6.2016)

Očakáva/očakávala NBS správu ORSA pre orgán dohľadu už teraz, alebo ju stačí vykázať do konca roka 2016?
V zmysle článku 213 ods. 1 písm. b) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 zo dňa 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) sa správa ORSA pre orgán dohľadu predkladá do 2 týždňov po ukončení posúdenia. Všeobecne záväzné právne predpisy určujú len periodicitu vypracovania tejto správy (minimálne raz ročne), neustanovujú však k akému dátumu sa vlastné posúdenie rizika a solventnosti vykonáva. Prvýkrát je poisťovňa povinná vykonať vlastné posúdenie rizika a solventnosti počas roka 2016, a teda najneskorší termín na zaslanie správy ORSA pre orgán dohľadu je 2 týždne po 31.12.2016 (16.1.2017), ak posúdenie ukončí (správu ORSA pre orgán dohľadu schváli predstavenstvo) až 31.12.2016.

(Zverejnené 2.5.2016)

Akým spôsobom majú byť predložené informácie podľa článku 314 ods. 1 písm. b) Delegovaného nariadenia EU 2015/35 (kvalitatívne vysvetlenie hlavných rozdielov medzi údajmi vykázanými v počiatočnom ocenení podľa písm. a) a údajmi vypočítanými podľa predtým platného režimu solventnosti)?
Kvalitatívne vysvetlenie hlavných rozdielov podľa článku 314 ods. 1 písm. b) Delegovaného nariadenia EU 2015/35 sa zašlú prostredníctvom výkazu Sii (RSR) 02 Správa pre dohľad, pričom vykazovacie obdobie v Štatistickom zberovom portáli sa zvolí k 1.1.2016.

(Zverejnené 7.4.2016)

Ako postupovať pri kvartálnom reportovaní, ak poisťovni nevznikne povinnosť reportovať,t.j. v prípade ak pomer podnikov kolektívneho investovania v držbe podniku k celkovým investíciám nedosiahne 30%? Je potrebné tento výkaz odreportovať s nulovými hodnotami alebo tento výkaz vôbec nebude súčasťou výkazov odoslaných do NBS na 1Q2016?
Pokiaľ poisťovňa spĺňa podmienku materiality pre štvrťročné výkazy, výkaz S.06.03 sa nezasiela a  vo výkaze S.01.01 Obsah predkladaných výkazov sa uvedie v bunke C0010/R0150 z prednastavených možností kód „0 – nevykázané“.

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. V QRT-cku S.26.06.b v bunke A13 sa vyzaduje „Percento základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť …“ a ďalej sa odkazuje na bunke A10 v QRT B2A. Bunka A10 v B2A má však popis „základná kapitálová požiadavka na solventnosť – netto“. Predpokladáme teda, že v bunke A13 v QRT 26.06 má ísťskutočne o hodnotu Základnej kapitálovej požiadavky a nie o percento.
Vo výkaze S.26.06.b Kapitálová požiadavka na solventnosť – operačné riziko sa v bunke A13 resp. v Bunke R0310/C0020 sa uvedie výsledok výpočtu horného limitu pre operačné riziko, t.j. 30% zo základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť netto (BSCRn).

2. Hodnoty v QRT majú byť v tis. EUR alebo v EUR a na koľko desatinných miest je potrebné vykazovať tieto hodnoty.
Podľa usmernenia č. 38 Odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2013 č. 7/2013 o predkladaní informácií Národnej banke Slovenska sa údaje predkladajú v jednotkách Eur. V prípravnej fáze nebolo určený číselný formát. Avšak v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie pre zasielanie výkazov je pre typ „monetary“ určené, že sa majú vykazovať v jednotkách s minimálne dvoma desatinnými miestami. Preto aj pre prípravnú fázu odporúčame používať tento formát.

3. V QRT vygenerovaných pomocou nastroja Tools for undertakings je binarne pole „Article 112“, na ktore je mozne odpovedat YES alebo NO. Nie tam vsak upresnene k comu sa presne vztahuje. Predpokladame, ze direktivu 138/2009, kde Article 112 pojednava o aplikacii interneho modelu. Z toho usudzujeme, ze v nasom pripade by sme mali zadat NO. Vedeli by ste nam potvrdit, ci uvazujeme spravne?
Políčko sa vzťahuje k článku 112 ods. 7 smernice Solventnosť II, a to nasledovne.
Poisťovne, ktoré počítajú SCR pomocou interného modelu môžu byť požiadané, aby oznámili orgánu dohľadu výpočet SCR pomocou štandardného vzorca. A teda poisťovňa používajúca IM, ktorá by bola požiadaná poskytnúť výpočet pomocou SF by vyplnila v políčku „Article 112 = Yes“. V ostatných prípadoch sa vyplní „No“.

4. Majú poisťovne so sídlom v SR vykazovať pre účely finančnej stability?
Všeobecné kritériá na určenie vykazujúcich subjektov obsahujú usmernenia 2 a 4 o predkladaní informácií na účely finančnej stability EIOPA-BoS-15/107. Podľa týchto kritérií nie je k 1.1.2016 vykazujúcim subjektom na účely finančnej stability žiadna z poisťovní so sídlom v SR.

5. Ak je úrazové pripoistenie v životnom poistení unbundlované od hlavného krytia, má byť uvažované ako health NSLT, resp. sa má vykazovať v rovnakom LoB ako hlavné krytie?
Áno, úrazové pripoistenia je potrebné odčleňovať a sú považované za NSLT. Úrazové pripoistenia v životnom poistení sa nevykazujú spolu s hlavným krytím, ale v stĺpci C0020 „Income protection insurance“(Poistenie zabezpečenia príjmu).

6. Bude NBS vyžadovať, aby predkladané informácie podľa Solventnosti II, konkrétne QRTs, SFCR, RSR, ORSA report podliehali externému auditu?
Z hľadiska obozretného výkonu činnosti s cieľom predchádzať rizikám by bolo vhodné, aby informácie predkladané Národnej banke Slovenska boli overené externým auditom. Táto požiadavka však v súčasnosti nie je vo vzťahu k QRTs, SFCR, RSR a ORSA reportu zakotvená vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

7. Aká je hranica materiality pre vykazovanie QRTs týkajúcich sa oddelene spravovaných fondov (ring-fenced funds)?
Oddelene spravovaných fondov (ďalej len „RFF“) sa týkajú výkazy uvedené v prílohe.
Pre S.01.03.01 sa neaplikuje hranica materiality.
Ostatné výkazy týkajúce sa RFF sa vykazujú len pre materiálne RFF. Návrh nariadenia však neobsahuje špecifikáciu materiality a vo finálnej správe EIOPA uviedla nasledovné: „EIOPA will not define what a material RFF is. This is to be judged by the undertaking. Defining what is a material RFF is always difficult and not risk-based as it is very difficult to argue that a RFF representing 10% of the SCR is material and a RFF representing 9,5% is not. It really depends of the concentration of the portfolio and of the number of RFF in each portfolio. EIOPA expects undertakings to enter in a dialogue with the national supervisory authorities to clarify in each situation what should be considered material.“ Preto by si každá poisťovňa mala špecifikovať hranicu materiality sama. NBS hranicu materiality určovať nebude.

8. Ako vyplniť prázdne hodnoty v xbrl výkazoch?
IS ŠZP požaduje povinné vyplnenie všetkých dimenzií vo výkaze. Vykazovanie pomocou XBRL inštancie však umožňuje niektoré dimenzie nevykázať, pričom sa počíta s implicitnými hodnotami. Pri ručnom vypĺňaní XBRL výkazov je preto potrebné, aby subjekt do daných dimenzií zadal implicitné hodnoty: pre dátumové dimenzie „01.01.1900″, pre číselné „0″ a pre textové „nil“ (použitie týchto hodnôt už raz bolo diskutované a odsúhlasené – v prípade importu XBRL inštancie). Na tento fakt a znenie implicitných hodnôt je potrebné upozorniť subjekty.