en en

Výkazníctvo podľa opatrenia NBS č. 1/2016

(Zverejnené: 14.1.2019)
Aká hodnota sa sa má správne vyplniť v stĺpci 10 „Podiel na výnosoch“ výkazu Sii(ANU)25-01 „Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením„?
V kolónke „Podiel na výnosoch“ sa uvedie celková hodnota vyplatenej sumy prislúchajúcej k danému produktu v absolútnej hodnote a nie v percentách, ako je požadované v metodike k výkazu.

(Zverejnené 13.11.2017)

Výkaz „Sii(ZME)14-99 pozostáva z dvoch častí. Akým spôsobom sa má vypniť časť 2, ak poisťovňa v časti 1 nahlasuje zmenu, ktorá v čase nahlásenia ešte nie je platná?
Pri vypĺňaní časti „2. Informácie o všetkých osobách, ktoré riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, a osobách, ktoré sú zodpovedné za kľúčové funkcie“ výkazu sa v stĺpci „4. Názov funkcie/pozície“ uvedie vo vykazovacom systéme ŠZP kód z čísleníka CK074Z01, pričom ak je zmena ku dňu, ku ktorému sa výkaz Sii(ZME)14-99 predkladá ešte neaktuálna, uvedú sa obe osoby, t. j. aj tá, ktorá v čase predkladania výkazu poisťovňu riadi a aj osoba, ktorá ju bude riadiť v budúcnosti, pričom sa špecifikuje v stĺpci „5. Dátum vymenovania do funkcie“ deň nastatia zmeny (napr. ak dňa 11.11.2016 bola schválená zmena kľučovej funkcie s účinnosťou od 1.1.2017, výkaz sa preloží bez zbytočného odkladu s dátumom vykazovanie v ŠZP k 11.11.2016 (dátum schválenia zmeny), pričom v časti 1 výkazu sa uvedie popis zmeny a v časti 2 sa uvedú obe osoby, aj tá ktorá je držiteľom kľúčovej funkcie do 31.12.2016 a aj tá, ktorá bude držiteľom funkcie od 1.1.2017. Ak sú v poisťovni riadiace osoby, ktoré majú kumulované funkcie, uvedú sa osobitne na samostatnom riadku, t. j. takáto osoba bude uvedená v časti 2 výkazu viackrát, podľa toho, koľko riadiacich funkcií zastáva).

(Zverejnené 22.2.2017)

Naplní si poisťovňa informačnú povinnosť v zmysle § 68 ods. 1 zákona o poisťovníctve voči Národnej banke Slovenska predložením týchto údajov v rámci „Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve“ prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál?
Poisťovňa splní oznamovaciu povinnosť v zmysle § 68 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou predloženia údajov v rámci výkazu Sii (ZME) 13-99 „Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve“ prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál, ale len v prípade, ak uvedený výkaz bude predložený do troch pracovných dní odo dňa odvedenia príslušnej časti prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(Zverejnené 21.2.2017)

Je potrebné zasielať polročný výkaz Sii (ZOA) 07-02 a štvrťročné výkazy Sii (OFC) 16-04 a Sii(ANU) 24-04 za 4. štvrťrok aj ročne?
V štatistickom zberovom systéme nie je možné rozlíšiť štvrťročný a ročný výkaz v prípade, že kód výkazu je rovnaký pre obe periodicity. Do systému je možné zaslať k jednému dátumu len jeden výkaz a opätovné zaslanie výkazu je možné len po predchádzajúcom zamietnutí poslednej verzie výkazu z predbežných údajov. Na základe uvedeného výkazy Sii (OFC) 16-04 a Sii(ANU) 24-04 budú hromadne zamietnuté, keďže očakávame upravené hodnoty týchto výkazov k ročnému termínu predkladania. Naopak výkaz Sii (ZOA) 07-02, keďže neočakávame zmeny v ročných výkazoch oproti výkazom z predbežných údajov, nebude hromadne zamietnutý zo strany NBS a výkaz bude odmietnutý (a nahradený výkazom ročným) až na základe upozornenia zo strany poisťovne.

(Zverejnené 3.2.2017)

Vysvetlenie k vykazovaniu vo výkaze Sii (POS) 27-01
Vo výkaze Sii (POS) 27-01 sa vykazujú sťažnosti a podnety, ktoré spĺňajú definíciu sťažnosti podľa Odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 5/2012 k vybavovaniu sťažností poisťovňami, a to také sťažnosti a podnety, v ktorých je vyjadrená nespokojnosť súvisiaca s poistnou zmluvou alebo poskytnutými službami.

(Zverejnené 11.7.2016)

Podľa predchádzajúcej legislatívy – zákona č. 8/2008 o poisťovníctve, mali poisťovne povinnosť podávať polročnú správu cez Status prostredníctvom výkazu Ppr (POS) 80-01 – Polročná správa, ktorej súčasťou bola IFRS závierka k 30.6. V novom zákone č. 39/2015 o poisťovníctve táto oznamovacia povinnosť nie je uvedená – chcem sa len uistiť, či tým pádom nemáme povinnosť predkladať do NBS IFRS závierku k 30.6.?
Áno, od 1.1.2016 poisťovne nemajú povinnosť predkladať do NBS IFRS závierku k 30.6.2016. Koncoročnú účtovnú závierku zasielate už len do registra účtovných závierok. Údaje z účtovnej závierky sa však predkladajú vo forme výkazu vybraných údajov.

(Zverejnené 17.6.2016)

Akým spôsobom je potrebné nahlasovať Národnej banke Slovenska zmeny členov dozornej rady poisťovne?

Na členov dozornej rady sa nevzťahujú požiadavky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť podľa ustanovenia § 24 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), a preto poisťovňa nie je povinná postupovať podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d) Opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou.

Keďže zmena členov dozornej rady poisťovne sa spája s povinnosťou podľa ustanovenia § 12 ods. 6 zákona o poisťovníctve, je poisťovňa povinná postupovať podľa § 1 ods. 2 písm. c) Opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou a zaslať Národnej banke Slovenska hlásenie Sii (ZME) 13-99 Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve.

(Zverejnené 19.4.2016)

Vo výkaze E.03.01 Technické rezervy pre zaistenie neživotného poistenia, podľa opatrenia NBS č. 1/2016 sa uvádzajú lokálne účtované rezervy alebo rezervy podľa Solvency II?
Vo výkaze sa uvádzajú technické rezervy ocenené podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 t.j. rezervy podľa Solvency II.

(Zverejnené 7.4.2016)

V kolónke „Názov konečnej materskej spoločnosti“ vo výkaze Sii (ZME) 13-99 sa má vyplniť materská spoločnosť ak je poisťovňa alebo zaisťovňa?
Nie, definícia nebolo správna. Preto do ŠZP bola doplnená upravená metodika. Definícia kolónky je nasledovná: „V kolónke „názov konečnej materskej spoločnosti“ sa uvádza meno právnickej osoby, ktorá vykonáva kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou v zmysle § 5 písm. g) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, a súčasne nad touto právnickou osobou nevykonáva kontrolu v zmysle § 5 písm. g) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve iná právnická osoba.“ .

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. V akých termínoch sa majú predkladať výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. k) až m) Opatrenia NBS č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou (ďalej len opatrenie NBS č. 1/2016)? § 4 ods. 2 písm. g) opatrenia NBS č. 1/2016 odkazuje na termíny podľa osobitného predpisu – o aký predpis sa jedná, príp. aké konkrétne ustanovenie tohto predpisu upravuje tieto termíny?
Termíny predkladania výkazov podľa § 1 ods. 2 písm. k) až m) opatrenia NBS č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou, a to:

 • SE.01.01 Obsah predkladaných údajov,
 • SE.02.01 Súvaha,
 • SE.06.02 Zoznam aktív

ustanovuje delegované nariadenie Európskej komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) v článku 312. Tieto termíny sú upravené prechodným ustanovením podľa § 198 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe uvedeného sú termíny predkladania týchto výkazov nasledovné:

Štvrťročné výkazy sa predkladajú

 • v roku 2016 do ôsmich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • v roku 2017 do siedmich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • v roku 2018 do šiestich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • v roku 2019 a nasledujúcich do piatich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

Ročné výkazy sa predkladajú

 • v roku 2016 do 20 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
 • v roku 2017 do 18 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
 • v roku 2018 do 16 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
 • v roku 2019 do 14 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.

2. Kedy je prvý dátum predloženia ročných výkazov podľa opatrenia NBS 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou?
Ročné výkazy, a to Sii (ANU) 25-01, Sii (POK) 26-01, Sii (POS) 27-01, E.02.01 a E.03.01 sa prvý krát predkladajú k 31.12.2016 do 18 týždňov po uplynutí kalendárneho roka.

3. Aké informácie majú byť obsahom prílohy k výkazu Sii (ZME) 14-99 podľa:
1) bodu 4 písm. a) 1. informácie o predchádzajúcich vyhodnoteniach odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
2) bodu 4 písm. e) 5. informácie o iných skutočnostiach dôležitých pre posúdenie dôveryhodnosti, napríklad uloženie sankcie príslušným orgánom dohľadu spoločnosti, kde oznamovaná osoba mala kľúčovú funkciu alebo riadila túto spoločnosť,
3) bodu 4 písm. c) 6. informácie o možnom konflikte záujmov, a to informácie o iných záväzkoch, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov a vyhlásenie o spôsobe riešenia prípadného konfliktu záujmov
Obsahom prílohy výkazu Sii (ZME) 14-99 podľa bodu 4 písm. a) 1., písm. e) 5. a písm. c) 6. Metodiky sú nasledovné skutočnosti:
1) Príloha podľa bodu 4 písm. a) 1. obsahuje informácie o zahraničnom orgáne dohľadu, ktorý v minulosti posudzoval dôveryhodnosť a odbornosť oznamovanej osoby. Na základe tejto informácie môže Národná banka Slovenska získať od orgánu dohľadu dodatočné informácie o oznamovanej osobe.
2) Príloha podľa bodu 4 písm. e) 5. obsahuje informácie či spoločnosti, ktorú oznamovaná osoba riadila alebo v nej bola zodpovedná za kľúčovú funkciu, bola uložená sankcia orgánom dohľadu (vrátane sankcií uložených zahraničným orgánom dohľadu resp. národným orgánom dohľadu iným ako je Národná banka Slovenska) v čase, kedy oznamovaná osoba túto spoločnosť riadila alebo v nej bola zodpovedná za kľúčovú funkciu.
3) Príloha podľa bodu 4 písm. c) 6. obsahuje najmä finančné záväzky oznamovanej osoby voči poisťovni alebo zaisťovni, ktorá hlásenie predkladá, ako sú poskytnuté resp. prijaté úvery a pôžičky, uzatvorené poistné zmluvy, ručenie oznamovanej osoby za záväzky poisťovne alebo zaisťovne.

4. Výkaz „Sii(ZME)13-99 Hlásenie o všetkých skutočnostiach oznamovaných podľa zákona o poisťovníctve“ sa nedá cez ŠZP odoslať. Ako máme postupovať?
Pri vypĺňaní časti 2 výkazu je potrebné vybrať v prvom stĺpci z ponúkaných prednastavených možností číselníka o akú zmenu ide. V prípade, že zmena, ktorú chcete nahlásiť v ponúkaných možnostiach nie je, informujte o tom NBS (poistenie@nbs.sk, alebo garantov ŠZP) a vami požadovaná zmena bude do číselníka doplnená. V tejto súvislosti chceme tiež upozorniť, že zmeny všeobecných poistných podmienok, ktoré sa do roku 31.12.2015 zasielali prostredníctvom Status_DFT ako výkaz Ppn(VPP)15-99 už nie je potrebné podľa Zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z. nahlasovať NBS a preto v čísleníku v ŠZP nie je táto možnosť predvolená.

5. Aký číselník je potrebné použiť pre vypĺňanie výkazu Sii (ZME) 15-99 Hlásenie o zverenom výkone kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe?
V akom termíne je potrebné oznamovať už zverené činnosti?
K výkazu sa vzťahuje číselník CK139 – Typ zverenej činnosti.
Hlásenie sa zasiela ku dňu schválenia zverenia výkonu kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe, ak k takémuto schváleniu došlo v čase účinnosti zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve. Súčasťou výkazu je aj zoznam všetkých zverených činností, ktorý sa zasiela len v prípade zaslania prvej časti a slúži len pre účely prehľadu. Ak došlo k zvereniu činnosti v čase účinnosti zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve, bolo potrebné postupovať podľa § 14 ods. 4, a to písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zámer zveriť výkon činnosti. Na základe uvedeného, ak nedošlo k schváleniu zverenia výkonu kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností inej osobe po 1.1.2016, nie je potrebné výkaz zasielať (ani druhú časť).