en en

Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť

(Zverejnené 24.11.2016)

1. Akým spôsobom sa počíta mitigačný efekt zaistenia v module Nonlife CAT, ak sa zaistná zmluva aplikuje na viacero živlov na jednom kontrakte?
Pre uplatnenie mitigačného efektu zaistenie je podstatné Usmernenie 15 z Usmernení k uplatňovaniu pasívneho zaistenia k podmodulu upisovacieho rizika neživotného poistenia :
„Usmernenie 15 – Použiteľnosť pasívneho zaistenia
(1) Poisťovňa alebo zaisťovňa by mala aplikovať pasívne zaistenie na jednu z týchto úrovní:
a) rôzne zóny v rámci jedného regiónu,
b) rôzne regióny v rámci jedného rizikapodmodulu,
c) zoskupenie regiónov krajín EHP/mimo EHP v jednom podmodule a rôznych rizík podmodulu katastrofického rizika,
d) zoskupenie podmodulov v rámci podmodulu katastrofického rizika neživotného poistenia, napríklad v prípade stop-loss zaistenia a agregovaných zaistných programov aplikovaných na viaceré podmoduly rizika katastrofy spôsobenej človekom a podmoduly rizika prírodnej katastrofy.
(2) Poisťovňa alebo zaisťovňa môže takto aplikovať aj zaistné krytie špecifické pre konkrétne skupiny činnosti alebo zložky činnosti.
(3) Ak zaistenie kryje aj riziká iné ako riziká podmodulu katastrofického rizika (napr. stop-loss pre skupinu činnosti), poisťovňa alebo zaisťovňa by mala pri určení vplyvu zaistenia v rámci podmodulu katastrofického rizika zohľadniť aj tieto iné riziká (riziká podmodulu poistného a rezerv neživotného poistenia).
(4) Poisťovňa alebo zaisťovňa by mala aplikovať pasívne zaistenie dôsledne v súlade s článkami 209 až 214 delegovaného nariadenia. Poisťovňa alebo zaisťovňa by mala zabezpečiť, že nedôjde k dvojitému započítaniu zaistného plnenia podľa článku 209 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia. Poisťovňa alebo zaisťovňa by mala zabezpečiť, že celkové aplikované zaistné plnenie, ktoré je povolené pre výpočet netto straty, neprekročí celkovú kapacitu zaistenia podľa podmienok zaistného krytia.“
Vo vysvetľujúcom texte k usmerneniu, ktorý je zverejnený v dokumente „Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module“, je uvedených 5 agregačných úrovní, pričom napríklad „stop-loss“ zaistenie sa aplikuje väčšinou na celkové poistné plnenia, a preto vo výpočte sa tiež aplikuje na najvyššie agregačné úrovne.
V takomto prípade je potrebné zmluvu zohľadniť po agregácii brutto strát na úrovni 3 t.j. podmodul prírodných katastrof. Avšak nie je potrebné spätne rozčleniť diverzifikáciu a potom aplikovať zaistenie a následne len sčítať. Postup by mal byť taký, že na úrovni 3 sa po agregácii brutto straty priamo aplikuje zaistná zmluva, pričom si musíte dať pozor na jej podmienky (akékoľvek obmedzenia, napríklad časové, počet udalostí, …).

2. Ako postupovať pri úprave SCR o schopnosť odložených daní absorbovať straty?
Podľa § 30 ods. 1 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení účinnom od 01. 01. 2015 od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov daňovníka možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.
Od roku 2015 sa teda pravidlá sprísnili a stratu je možné umoriť len počas nasledujúcich 4 rokov.
Pri odhade budúcich zdaniteľných ziskov sa vychádza z situácie po strate následkom stressovanej bilancie ako je to popísané v Usmernení 12 Usmernení ku kapacite technických rezerv a odložených daní absorbovať straty.

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. V novom zákone o poisťovníctve (Zákon 39/2015) sa v §48 ohľadne kapitálovej požiadavky v bode (3) píše nasledovné: „Kapitálová požiadavka na solventnosť sa vypočíta na základe aktuálnej expozície voči riziku a očakávaným záväzkom z poistných zmlúv prebratých počas nasledujúcich 12 mesiacov.“ V súvislosti s 2. otázkou nie je jasné, ako je táto časť zákona myslená. Ide o záväzky vzniknuté v nasledujúcich 12 mesiacoch avšak vyplývajúce z existujúcich zmlúv, alebo o záväzky z nových zmlúv uzavretých v nasledujúcich 12 mesiacoch?
Do výpočtu kapitálovej požiadavky pre riziko poistného a rezerv neživotného poistenia vstupujú ako objemové veličiny zaslúžené poistné za posledných 12 mesiacov, odhad zaslúženého poistného na nasledujúcich 12 mesiacov (bez rozdelenia na platné zmluvy a zmluvy, ktoré začnú platiť počas tohto obdobia), odhad súčasnej hodnoty zaslúženého poistného po 12. mesiacoch pre platné zmluvy a odhad súčasnej hodnoty zaslúženého poistného pre zmluvy, ktoré sa prvý krát vykážu počas nasledujúcich 12 mesiacov bez zaslúženého poistného za prvých 12 mesiacov.

2. Spôsob výpočtu podmodulu rizika koncentrácie trhových rizík. Mali by sa zahŕňat do výpočtu aj dlhopisy vydané vládou SR?
Nie.