en en

Výpočet technických rezerv

(Zverejnené 27.3.2017)

V prípade, že sú produkty, ako napr. indexované investičné poistenie; produkty, ktoré sú podobné depozitom; IBNR pre životné poistenie kde celková hodnota rezervy je buď nevýznamná alebo blízka IFRS hodnote, akceptoval by regulátor IFRS hodnotu ako Best estimate under SII?
Technická rezerva v účtovníctve má iný účel ako technická rezerva v Solventnosti II. V Solventnosti II ide najmä o určenie kapitálových požiadaviek a je umožnené rozpoznanie budúcich ziskov už pri prvotnom ocenení, čo v účtovníctve je v rozpore so základnými princípmi.
Preto je nevhodné zamieňať tieto hodnoty.

(Zverejnené pred 7.4.2016)

1. Ozrejmiť spôsob výpočtu EPIFP.
Očakávaný zisk zahrnutý do budúceho poistného (EPIFP) je výsledkom zahrnutia budúceho poistného z existujúcich zmlúv vo výpočte technických rezerv. Výpočet nezahŕňa poistné už uhradené, preto sú z výpočtu vyčlenené napríklad zmluvy s jednorazovým poistným alebo zmluvy u ktorých už uplynula doba platenia poistného. Výpočet je uvedený v článku 260 ods. 2 až 4. Metodológia je tiež uvedená v technickej špecifikácii pre QIS 5, a to:

Krok 1: Výpočet technických rezerv bez rizikovej marže za predpokladu, že poistné pre existujúce zmluvy poisťovňa prijme v budúcnosti v súlade s definíciou contract boundaries. Nejedná sa o samostatný výpočet, ale o samotný najlepší odhad.

Krok 2: Výpočet technických rezerv bez rizikovej marže za predpokladu, že poistné pre existujúce zmluvy poisťovňa už v budúcnosti neprijme, t.j. vo výpočte sa použije predpoklad že všetky zmluvy budú prevedené do splateného stavu (a tie zmluvy, ktoré túto možnosť poistníkom neponúkajú).

Výpočet sa uskutočňuje pre rovnaké rizikové skupiny ako výpočet technických rezerv.

Krok 3: EPIFP

pričom zmena technických rezerv sa rovná technickým rezervám vypočítaných v kroku 2 znížených o technické rezervy vypočítané v kroku 1.

2. Spôsob určenia TR pre produkty investičného životného poistenia. Je možné oceňovať zmluvy ako „as a whole“? Spôsob zaradenia interných fondov poisťovne v produktoch investičného životného poistenia. Doteraz sme zaraďovali tieto fondy do TR ŽP, teraz ich naša poisťovňa plánuje zaraďovať do TR IŽP.
Pre kalkuláciu technických rezerv, ktoré sú vypočítané ako celok (as a whole), sú stanovené kritériá v článku 40 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35. Výpočtu technických rezerv ako celku sa týkajú tiež Usmernenia EIOPA k oceňovaniu technických rezerv č. 64 až 67. Pre túto metódu je potrebná spoľahlivá replikácia peňažných tokov. Keďže nie je možné spoľahlivo replikovať peňažné toky súvisiace s využitím zmluvných opcií poistníkmi, s poistným rizikom (riziko úmrtnosti, invalidity, chorobnosti) a s nákladmi, metódu „as a whole“ je možné použiť len na fond po odčlenení všetkých poistení, pripoistení nákladov a nákladových poplatkov. Túto metódu tiež nie je možné použiť pre fond, ktorý je umiestnený do finančných nástrojov, pre ktoré nie je možné zistiť spoľahlivú trhovú hodnotu. EIOPA vo finálnej správe k usmerneniam k oceňovaniu technických rezerv v rámci vysvetľujúceho textu k usmerneniu č. 65 uviedla tabuľku s príkladmi rôznych produktov, na ktoré sa môže táto metóda aplikovať (https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/tp_final_document_sk.pdf).

3. Zákon o solventnosti II zrušuje okrem iného aj opatrenie o maximálnej technickej úrokovej miere. Plánuje NBS ponechať inštitút maximálnej technickej úrokovej miery v nejakom ďalšom osobitnom opatrení?

NBS nemôže ustanoviť vykonávacím predpisom k zákonu nové povinnosti. Podľa doteraz platného zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve bola povinnosť dodržiavať maximálnu technickú úrokovú mieru stanovená v § 29 a NBS opatrením len stanovila jej výšku. Podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve rovnaké ustanovenie je len pre poisťovne v osobitnom režime (t.j. poisťovne, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnosť II), a pre tento účel NBS vydá opatrenie o maximálnej technickej úrokovej miere.