en en

Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Integrovaný výkon dohľadu nad účastníkmi finančného trhu, ktorý uskutočňuje Národná banka Slovenska, je v súčasnosti rizikovo orientovaný a jedným z jeho základných cieľov je presadzovať elimináciu jednotlivých druhov rizík v dohliadaných subjektoch. Je preto opodstatnené, že sa zameriava aj na prevenciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (alebo na uplatňovanie opatrení proti „praniu špinavých peňazí“ a financovaniu terorizmu).

Základný legislatívny rámec je určený predovšetkým zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vymedzuje pre NBS pri výkone dohľadu nad finančným trhom v tejto oblasti jej právomoci a povinnosti – najmä v ustanoveniach § 29 a § 31. Na základe uvedených ustanovení NBS aktívne spolupracuje pri presadzovaní tohto zákona so Spravodajskou jednotkou finančnej polície, ktorá pôsobí v rámci Ministerstva vnútra SR.

Zámer pôsobenia výkonu dohľadu v tejto oblasti má oporu aj v ďalšom zo základných cieľov NBS pri výkone dohľadu nad finančným trhom – prispievať k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu. Vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je mimoriadne dôležité venovať ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu dostatočnú pozornosť, pretože toky „špinavých“ peňazí môžu poškodiť nielen stabilitu a dobré meno slovenského finančného sektora, ale tým ohroziť aj spoločný európsky trh.

Terorizmus a jeho podpora ohrozuje ľudské životy a základy európskeho spoločenstva. Páchatelia trestnej činnosti sa predovšetkým snažia o zneužívanie inštitúcií finančného sektora na legalizáciu nezákonne získaných finančných prostriedkov. Financovanie terorizmu sa môže diať práve prostredníctvom týchto inštitúcií.

Súvisiace linky