en en

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR (ďalej len „centrálny depozitár“) je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. založeného Ministerstvom financií SR dňa 12. novembra 1992. Centrálny depozitár vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“), prevádzkového poriadku a udeleného povolenia od 19. marca 2004.

Povolenie na výkon činnosti centrálneho depozitára bolo udelené dňa 28.augusta 2003 Úradom pre finančný trh, ktorému v tom čase bol zverený výkon dohľadu nad finančným trhom v oblasti kapitálového trhu.

V zmysle udeleného povolenia môže centrálny depozitár vykonávať nasledujúce činnosti :

 • evidovať zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov,
 • evidovať majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov, a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v  rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch,
 • evidovať zmeny na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientskych účtoch členov,
 • evidovať údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a  imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch,
 • prideľovať, meniť a rušiť ISIN,
 • poskytovať služby členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov v  zmysle zákona o cenných papieroch,
 • zabezpečovať a organizovať systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa zákona o cenných papieroch,
 • zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému; zabezpečením zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s  finančnými nástrojmi (ďalej len „systém vyrovnania“),
 • zriaďovať a viesť držiteľské účty,
 • evidovať zmeny na držiteľských účtoch,
 • viesť zoznamy akcionárov pri listinných akciách na meno,
 • evidovať ďalšie údaje, ak tak ustanoví zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon.

Centrálny depozitár môže okrem týchto činností vykonávať:

 • zabezpečovať splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a  vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta,
 • zriaďovať a viesť účet majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovať s tým súvisiace služby,
 • zabezpečovať iné činnosti súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch,
 • správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom,
 • zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmtom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovať s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zradil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky

Predstavenstvo centrálneho depozitára je povinné v zmysle § 103 ods. 3 ZoCP predložiť Národnej banke Slovenska na schválenie návrh Prevádzkového poriadku a jeho zmeny v zmysle § 103 ods. 3 ZoCP a oznámiť bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 100 ods. 3 písm. a), b) a d) ZoCP.

Centrálny depozitár vykonáva svoju činnosť na členskom princípe a vedie klientské účty členov, na ktorých eviduje údaje o cenných papieroch (vrátane zmien počtu a druhov cenných papierov), ktorých majiteľov evidujú iba členovia centrálneho depozitára na účtoch majiteľov. Zmeny majiteľov cenných papierov zabezpečujú obchodníci s cennými papiermi na základe pokynov majiteľov cenných papierov. Tým je zabezpečená dvojstupňová evidencia zaknihovaných cenných papierov. V súlade s povolenými činnosťami centrálny depozitár zabezpečuje zároveň zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi. Členmi centrálneho depozitára môžu byť obchodníci s cennými papiermi, ktorí získali od orgánu vykonávajúceho dohľad nad finančným trhom predchádzajúci súhlas na vykonávanie činnosti člena a splnili podmienky pre udelenie členstva v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára, ďalej zahraniční obchodníci s cennými papiermi, Národná banka Slovenska a iný centrálny depozitár, či už domáci alebo zahraničný.

V zmysle ZoCP centrálny depozitár môže založiť a viesť nasledovné druhy účtov:

 • účet majiteľa v zmysle ustanovenia § 105 zákona o cenných papieroch ,
 • klientský účet člena v zmysle ustanovenia § 106 zákona o cenných papieroch,
 • držiteľský účet v zmysle ustanovenia § 105a zákona o cenných papieroch,

Účet majiteľa si v centrálnom depozitári môžu otvoriť jeho členovia, štátne orgány konajúce v mene SR, Fond národného majetku SR a iné fyzické a právnické osoby. Účet majiteľa si fyzické a právnické osoby môžu otvoriť aj u niektorého z členov centrálneho depozitára. Na účte majiteľa eviduje centrálny depozitár alebo člen centrálneho depozitára údaje o druhu a počte cenných papierov majiteľa tohto účtu.

Klientský účet člena zriadi centrálny depozitár iba svojmu členovi. Na klientskom účte eviduje centrálny depozitár údaje o druhu a počte cenných papierov evidovaných členom centrálneho depozitára na účtoch majiteľov cenných papierov. Konečných majiteľov cenných papierov evidovaných na klientských účtoch centrálny depozitár nepozná.

Držiteľský účet môže zriadiť centrálny depozitár len pre centrálneho depozitára, zahraničnú právnickú osobu s obdobných predmetom činnosti, obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banku alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa. Na držiteľskom účte eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Obchodník s cennými papiermi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, vedie údaje o majiteľoch cenných papierov v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa §71h ods. 2 ZoCP v platnom znení alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.

V prípade cenných papierov evidovaných na klientských účtoch členov a  účtoch majiteľa vedených členmi, resp na držiteľských účtoch a následnou evidenciou majiteľov zaknihovaných cenných papierov osobami, ktorým bol držiteľský účet zriadený ide o dvojstupňovú evidenciu cenných papierov.

Centrálny depozitár v zmysle zákona o cenných papieroch zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a  zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta.

Zúčtovaním v podmienkach centrálneho depozitára sa rozumie výpočet vzájomných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a  vyrovnania, vyplývajúcich z uzavretých obchodov, pre účely vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi.

Vyrovnaním obchodov s investičnými nástrojmi sa rozumie finálny prevod investičných nástrojov z účtu majiteľa prevodcu na účet majiteľa nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii centrálneho depozitára alebo člena a finálny prevod peňažných prostriedkov v platobnom systéme NBS na ťarchu účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s finančným záväzkom a v prospech účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s  finančnou pohľadávkou.

Účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania sú:

a. centrálny depozitár,
b. členovia,
c. burza cenných papierov
d. FNM a štátny orgán, konajúcich v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený centrálnym depozitárom.

Centrálny depozitár v zmysle ustanovenia § 45 ods. 2 ZoCP zabezpečuje vedenie registra záložných práv podľa § 47 ZoCP.

S účinnosťou k 16. marcu 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. ako výsledok vkladu majetkovej účasti štátu na podnikaní centrálneho depozitára do základného imania burzy cenných papierov.

Základné imanie centrálneho depozitára je 10 489 304 eur.

Ďalšie informácie týkajúce sa činnosti centrálneho depozitára je možné nájsť na stránke http://www.cdcp.sk/.