en en

Usmernenie ESMA z 20. októbra 2016 č. ESMA/2016/1478 – Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Odklad zverejnenia dôverných informácií

Odklad zverejnenia dôverných informácií

V súlade s článkom 17 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) môže emitent na vlastnú zodpovednosť odložiť sprístupnenie dôverných informácií verejnosti, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

 • bezodkladné zverejnenie pravdepodobne poškodí oprávnené záujmy emitenta,
 • odloženie zverejnenia pravdepodobne nebude pre verejnosť zavádzajúce,
 • emitent je schopný zabezpečiť dôvernosť týchto informácií.

Za účelom zostavenia orientačného zoznamu oprávnených záujmov emitentov a situáciíkeď odklad zverejnenia dôverných informácií môže viesť k zavádzaniu verejnosti Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 17 ods. 11 nariadenia MAR dňa 20. októbra 2016 vydal Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu ESMA/2016/1478 – Odklad zverejnenia dôverných informácií. Usmernenia sú určené pre emitentov a príslušné orgány.

V usmerneniach sú uvedené príklady situácií, kedy môže emitent odložiť zverejnenie dôverných informácií, nakoľko by ich zverejnenie mohlo ohroziť alebo poškodiť jeho záujmy:

 • emitent vedie rokovania, ktorého výsledok by mohol byť ohrozený okamžitým zverejnením (napr. rokovanie o fúzií, akvizícií, kúpy a predaja významných aktív),
 • emitent plánuje kúpiť alebo predať významný podiel v inom subjekte a zverejnenie týchto informácií by pravdepodobne ohrozilo realizáciu tohto plánu,
 • emitent vyvinul produkt alebo vynález a okamžité zverejnenie týchto informácií by pravdepodobne ohrozilo práva duševného vlastníctva emitenta.

V usmerneniach sú taktiež príklady situácií, v ktorých odklad zverejnenia dôverných informácií pravdepodobne bude pre verejnosť zavádzajúci:

 • dôverné informácie, ktorých zverejnenie plánuje emitent odložiť sa podstatne odlišujú od predchádzajúceho verejného oznámenia emitenta v záležitosti, na ktorú sa dôverná informácia vzťahuje,
 • dôverné informácie, ktorých zverejnenie plánuje emitent odložiť, sa týkajú skutočnosti, že finančné ciele emitenta nebudú pravdepodobne splnené, pričom tieto ciele boli predtým verejne oznámené.

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ESNárodná banka Slovenska ako príslušný orgán vo vzťahu k nariadeniu MAR potvrdila svoj úmysel dodržiavať a riadiť sa týmito usmerneniami od
1. júla 2017. Národná banka Slovenska očakáva, že účastníci finančných trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení.

Odklad zverejnenia dôverných informácií

V súlade s článkom 17 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) môže emitent na vlastnú zodpovednosť odložiť sprístupnenie dôverných informácií verejnosti, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

 • bezodkladné zverejnenie pravdepodobne poškodí oprávnené záujmy emitenta,
 • odloženie zverejnenia pravdepodobne nebude pre verejnosť zavádzajúce,
 • emitent je schopný zabezpečiť dôvernosť týchto informácií.

Za účelom zostavenia orientačného zoznamu oprávnených záujmov emitentov a situáciíkeď odklad zverejnenia dôverných informácií môže viesť k zavádzaniu verejnosti Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 17 ods. 11 nariadenia MAR dňa 20. októbra 2016 vydal Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu ESMA/2016/1478 – Odklad zverejnenia dôverných informácií. Usmernenia sú určené pre emitentov a príslušné orgány.

V usmerneniach sú uvedené príklady situácií, kedy môže emitent odložiť zverejnenie dôverných informácií, nakoľko by ich zverejnenie mohlo ohroziť alebo poškodiť jeho záujmy:

 • emitent vedie rokovania, ktorého výsledok by mohol byť ohrozený okamžitým zverejnením (napr. rokovanie o fúzií, akvizícií, kúpy a predaja významných aktív),
 • emitent plánuje kúpiť alebo predať významný podiel v inom subjekte a zverejnenie týchto informácií by pravdepodobne ohrozilo realizáciu tohto plánu,
 • emitent vyvinul produkt alebo vynález a okamžité zverejnenie týchto informácií by pravdepodobne ohrozilo práva duševného vlastníctva emitenta.

V usmerneniach sú taktiež príklady situácií, v ktorých odklad zverejnenia dôverných informácií pravdepodobne bude pre verejnosť zavádzajúci:

 • dôverné informácie, ktorých zverejnenie plánuje emitent odložiť sa podstatne odlišujú od predchádzajúceho verejného oznámenia emitenta v záležitosti, na ktorú sa dôverná informácia vzťahuje,
 • dôverné informácie, ktorých zverejnenie plánuje emitent odložiť, sa týkajú skutočnosti, že finančné ciele emitenta nebudú pravdepodobne splnené, pričom tieto ciele boli predtým verejne oznámené.

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ESNárodná banka Slovenska ako príslušný orgán vo vzťahu k nariadeniu MAR potvrdila svoj úmysel dodržiavať a riadiť sa týmito usmerneniami od
1. júla 2017. Národná banka Slovenska očakáva, že účastníci finančných trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení.