en en

Národný centrálny depozitár cenných papierov

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 47 255 889 je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Dňa 29. októbra 2014 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 29. októbra 2014 č. ODT-5797/2014-2 o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára (ďalej len „rozhodnutie o udelení povolenia“). Predmetom činnosti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s., ako centrálneho depozitára, je:

a) evidovanie zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov,

b) evidovanie majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch,

c) evidovanie zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientskych účtoch členov,

d) evidovanie údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch,

e) poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojených s činnosťami podľa písmen a) až d) a l) až u),

f) zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch,

g) zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému; zabezpečením zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi (ďalej len „systém vyrovnania“) pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania, iných ako centrálny depozitár, ktorý prevádzkuje tento systém vyrovnania,

h) vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno,

i) zriaďovanie a vedenie držiteľských účtov,

j) evidovanie zmien na držiteľských účtoch,

k) evidovanie ďalších údajov, ak tak ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon,

l) zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácania výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalších s tým súvisiacich činností na žiadosť emitenta,

m) vykonávanie úschovy a správy finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,

n) prenajímanie bezpečnostných schránok,

o) zriaďovanie účtu u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich služieb; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky,

p) evidovanie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom o cenných papieroch, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska,

q) zriaďovanie a vedenie technického účtu na účely zabezpečenia záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi,

r) zriaďovanie a vedenie účtu majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb,

s) zriaďovanie a vedenie držiteľského účtu pre centrálneho depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb,

t) evidovanie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o týchto finančných nástrojoch na klientskych účtoch členov,

u) zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch.