en en

Zoznam krytých dlhopisov s označením „Európsky krytý dlhopis“

V zmysle § 67 odseku 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, banka, ktorá vydáva kryté dlhopisy ich môže označovať aj ako „európsky krytý dlhopis“  alebo „európsky krytý dlhopis (prémiový)“ po splnení príslušných podmienok.

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad vydávaním a správou krytých dlhopisov, podľa § 81 ods. 6 zákona o bankách vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam krytých dlhopisov, ktoré môžu používať tieto označenia.

Označenia „európsky krytý dlhopis“ boli zavedené na trh krytých dlhopisov smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi (účinná od 8.7.2022) s cieľom pomôcť investorom v Únii a aj z tretích krajín rozlišovať a posudzovať kryté dlhopisy vydávané pod národnými názvami a označeniami, či spĺňajú požiadavky stanovené v smernici alebo aj v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (CRR).

Toto označenie zároveň potvrdzuje kvalitu krytých dlhopisov a garantuje vysokú ochranu investorov, čím zvyšuje ich atraktívnosť ako investičného nástroja a vysokokvalitného aktíva v rámci Únie i mimo nej.

V prípade ďalších otázok ku krytým dlhopisom sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom  mailovej adresy covered.bonds.SK@nbs.sk

Zoznam krytých dlhopisov Premium

Dátum poslednej aktualizácie 21. sep 2023