en en

Projekt AnaCredit

Čo je AnaCredit

AnaCredit je projekt Európskej centrálnej banky spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a niekoľkými krajinami mimo eurozóny, ktorým sa vytvorí nová databáza s harmonizovanými podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Projekt AnaCredit vychádza z nariadenia Európskej centrálnej banky o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13). Skratka AnaCredit znamená „analytical credit datasets“ – analytická úverová databáza.

Základné informácie

 • Cieľom projektu je poskytnúť (v spojení s inými zdrojmi údajov) analytický pohľad na kreditné riziko úverových inštitúcií.
 • Analytická úverová databáza sa vytvorí vo viacerých fázach, zatiaľ sú známe len podrobnosti k prvej fáze.
 • Z hľadiska rozsahu vykazovania v prvej fáze rezidentské úverové inštitúcie a rezidentské zahraničné pobočky úverových inštitúcií vykazujú príslušnej národnej centrálnej banke údaje o úveroch poskytnutých právnickým osobám.
 • Údaje sa vykazujú, ak celková hodnota záväzkov klienta dosiahne v rámci referenčného obdobia 25 000 EUR.
 • Ako prvé sa vykazujú údaje k 30.9.2018.
 • Vykazujúcimi členskými štátmi sú všetky členské štáty Európskej únie, ktorých menou je euro (AT, BE, CY, DE, FI, FR, EE, ES, GR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SK, SI, HR). Z ostatných členských štátov Európskej únie sa na dobrovoľnej báze k projektu AnaCredit zatiaľ nepridal žiadny. V budúcnosti sa plánujú pridať BG, CZ, HU, RO a SE. Zapojiť sa momentálne neplánujú DK a PL.

Zabezpečenie projektu AnaCredit v NBS

Splnenie úloh vyplývajúcich z nariadenia ECB/2016/13 ohľadom projektu AnaCredit Národná banka Slovenska zabezpečí úpravou a rozšírením funkčnosti systému RBUZ od 1.9.2018.

Nad rámec požiadaviek AnaCredit bude NBS zbierať údaje špecifikované v dokumente Národné voľby a špecifiká v projekte AnaCredit.

Aktuality

 • 4.10.2022 Zverejnenie špecifikácie prenosových formátov verzia 1.0.5-4
 • 29.7.2022 Zverejnenie ECB dokumentu AnaCredit Validation Checks Version 1.7
 • 25.4.2022 Zverejnenie špecifikácie prenosových formátov verzia 1.0.5-3
 • 1.2.2022 Zverejnenie špecifikácie prenosových formátov verzia 1.0.5-2
 • 10.11.2021 Zverejnenie špecifikácie prenosových formátov verzia 1.0.5-1
 • 3.9.2021 Zverejnenie novely opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2018

Dokumenty Európskej centrálnej banky

Dokumenty Národnej banky Slovenska

Otázky a odpovede

Linky

Kontakt

Národná banka Slovenska
Odbor finančných technológií a inovácií
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

e-mail: anacredit@nbs.sk