sk sk

Overview of ESMA guidelines adopted by NBS

ESMA GUIDELINE
(ENGLISH)
ESMA GUIDELINE (SLOVAK)NOTIFICATION DATE FOR ESMA GUIDELINE IMPLEMENTATIONIMPLEMENTATION METHOD FOR THE ESMA GUIDELINE (PUBLISHED ON THE NBS WEBSITE – IN SLOVAK ONLY)
Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID) Reference: 2013/606Usmernenie ESMA z 3. júna 2013 č. 2013/606 – Politiky a postupy odmeňovania (MiFID)29.11.2013Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2013 č. 3/2013 pre finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zásadám odmeňovania
Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges Reference: 2013/1390Usmernenie ESMA z 3. októbra 2013 č. 2013/1390 – Usmernenia a odporúčania k písomným dohodám medzi členmi kolégií centrálnych protistrán18.10.2013na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines on key concepts of the AIFMD Reference: 2013/611Usmernenie ESMA z 13. augusta 2013 č. 2013/611 – Usmernenia o hlavných pojmoch smernice o správcoch AIF18.10.2013na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines and Recommendations on the Scope of the CRA Regulation Reference: 2013/720Usmernenie ESMA zo 17. júna 2013 č. 2013/720 – Usmernenia a odporúčania k rozsahu nariadenia o ratingových agentúrach18.10.2013na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and effective assessments of interoperability arrangements Reference: 2013/322Usmernenie ESMA z 10. júna 2013 č. 2013/322 Usmernenia a odporúčania na zavedenie jednotných, efektívnych a účinných posúdení dohôd o interoperabilite18.10.2013na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD Reference: 2013/232Usmernenie ESMA z 3. júla 2013 č. 2013/232 – Usmernenia o správnych politikách odmeňovania podľa smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov15.8.2013Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. augusta 2013 č. 1/2013 pre správcovské spoločnosti k zásadám odmeňovania
Guidelines on Exemption for market making activities and primary market operations under the Short selling regulation Reference: 2013/74Usmernenie ESMA z 2. apríla 2013 č. 2013/74 – Výnimka pre činnosti tvorby trhu a operácie na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie28.5.2013Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. mája 2013 č. 1/2013 k výnimkám pre činnosti tvorby trhu a operáciám na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie
Guidelines on ETFs and other UCITS issues Reference: 2012/832Usmernenie ESMA z 18. decembra 2012 č. 2012/832 – Usmernenia o fondoch obchodovateľných na burze a iných otázkach súvisiacich s UCITS18.2.2013na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements Reference: 2012/388Usmernenie ESMA z 28. septembra 2012 č. 2012/388 – Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek MiFID týkajúcich sa vykonávania funkcie dodržiavania (compliance)26.11.2012Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 č. 4/2012 k určitým aspektom požiadaviek MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania – compliance
Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements Reference: 2012/387Usmernenie ESMA z 21. augusta 2012 č. 2012/387 – Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek vhodnosti podľa MiFID19.10.2012Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. októbra 2012 č. 3/2012 k určitým aspektom požiadaviek vhodnosti podľa MiFID
Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS Reference: 2012/197Usmernenie ESMA z 28. marca 2012 č. 2012/197 – Usmernenia o meraní rizika a výpočte celkového rizika pre určité typy štruktúrovaných PKIPCP29.5.2012na webovom sídle NBS je zverejnený link na usmernenie ESMA
Guidelines – Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities Reference: 2011/456Usmernenie ESMA z 24. februára 2012 č. 2011/456 – Systémy a kontroly v prostredí automatizovaného obchodovania pre obchodné platformy, investičné spoločnosti a príslušné orgány24.4.2012Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 2012 č. 6/2012k systémom a kontrolným mechanizmom v prostredí automatizovaného obchodovania pre organizátora obchodnej platformy a obchodníka s cennými papiermi