en en

Komuniké k Návrhu rozhodnutia Bankovej rady NBS o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Banková rada NBS dňa 22. 1. 2021 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %.

Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov, ktoré NBS využíva v boji proti ekonomickým a finančným krízam. Jeho logika je jednoduchá. V dobrých, nekrízových časoch NBS prikáže bankám, aby si vytvárali ochranný vankúš vo forme kapitálu, ktorý môžu banky použiť, keď sa situácia v ekonomike zhorší.

Od začiatku pandémie, v apríli a júli 2020, NBS postupne znížila mieru tohto vankúša z 2 % na 1 %. Vytvorila tým značný priestor pre banky, aby mohli vytvorené kapitálové zásoby použiť a zároveň mali priestor poskytovať úvery podnikom a domácnostiam v tomto komplikovanom období. K dispozícii však ešte stále ostáva druhá polovica vytvoreného vankúša. Aktuálne je jeho miera 1 %, čo potvrdila Banková rada NBS týmto rozhodnutím. Znamená to, že aj v ďalšom období budú banky pripravené zvládnuť prípadné zhoršenie situácie. NBS je preto pripravená dať k dispozícii bankám aj druhú polovicu proticyklického vankúša, hneď ako to bude potrebné.

Pri rozhodnutiach o miere proticyklického kapitálového vankúša NBS sleduje dva navzájom prepojené ciele. Prvým je využívanie uvoľneného kapitálového vankúša na absorbovanie strát z úverov, druhým je dostatok voľného kapitálu v bankovom sektore potrebného pre poskytovanie úverov podnikom a domácnostiam. Oba ciele sú aktuálne s dostatočnou rezervou splnené.

NBS bude v najbližších mesiacoch pozorne sledovať najmä vývoj zlyhaných úverov a tvorbu opravných položiek. V treťom štvrťroku 2020 zaznamenali oba indikátory stabilný priebeh, a teda nevznikli priame dôvody pre znižovanie miery proticyklického kapitálového vankúša. NBS však vníma rozdiely medzi bankami v prístupe k tvorbe opravných položiek.

Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho znižovania miery proticyklického kapitálového vankúša ostáva zachovanie konzervatívnej dividendovej politiky a dostatočnej úrovne kapitálu v bankovom sektore.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.