en en

Oblasť platobného styku

 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
 • Opatrenie NBS č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí
 • Opatrenie NBS č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás
 • Rozhodnutie NBS č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 9/2009, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov NBS za služby v oblasti hotovostného peňažného obehu pre klientov bez písomného zmluvného vzťahu s NBS
 • Rozhodnutie NBS č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 12/2016, ktorým sa mení a dopĺňa o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru NBS v znení rozhodnutia NBS č. 13/2018
 • Rozhodnutie NBS č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 10/2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK) v znení rozhodnutia NBS č. 15/2022