en en

O národnej banke v5

V tejto sekcii nájdete:

Nenašli ste čo ste hladali?

Základné informácie

Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, ktorý tvorí systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability.

Národná banka Slovenska plní svoje úlohy v týchto oblastiach:

 • podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu,
 • vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí,
 • podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť,
 • udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému,
 • vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk
 • v oblasti finančného trhu vykonáva dohľad a prispieva k stabilite finančného systému ako celku, k jeho bezpečnému a zdravému fungovaniu v záujme udržiavania jeho dôveryhodnosti, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Národná banka Slovenska má na území štátu okrem svojho ústredia zriadených aj 5 expozitúr.

Riadenie NBS

Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS. Banková rada má mať podľa § 7 zákona o NBS šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia.

Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády po ich schválení Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS. Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné.

Na čele NBS pôsobí od 1. júna 2019 guvernér Peter Kažimír.

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
02/5787 1111
info@nbs.sk

Kariéra v NBS

Časté otázky

 • Aká je úloha NBS v oblasti menovej politiky po prijatí eura?

  Po vstupe do eurozóny Národná banka Slovenska prestala s tvorbou vlastnej menovej politiky. Guvernér Národnej banky Slovenska je však členom Rady guvernérov, teda rozhodovacieho orgánu ECB, ktorý je zodpovedný za formuláciu menovej politiky pre celú eurozónu.

 • Chráni NBS vklady v komerčných bankách?

  Národná banka Slovenska nemá vo svojej kompetencii ochranou vkladov. Ochranou bankových vkladov sa zaoberá Fond ochrany vkladov Slovenskej republiky, v ktorom NBS je len akcionárom. Fond sídli na adrese Kapitulská 12 Bratislava. Viac údajov o tom, ktoré banky či pobočky zahraničných bánk, pôsobiace na Slovensku podliehajú jeho ochrane, nájdete na stránke Účastníci systému ochrany vkladov.

 • Je možné v NBS vymeniť zahraničnú menu ?

  Národná banka Slovenska nevykonáva žiadnu zmenárenskú činnosť, t.j. nevykupuje, ani nepredáva žiadnu zo zahraničných mien.

 • Je možné v priestoroch NBS navštíviť stálu výstavu?

  Výstava Od slovenskej koruny k euru je prístupná len pre organizované skupiny vo vopred dohodnutom termíne. Kontakt a informácie, ako si objednať termín na sprevádzanie výstavou, nájdete na portáli 5penazí .

 • Ktoré sú hlavné činnosti NBS?

  NBS v súčasnosti plní svoje funkcie v oblastiach:

  • podieľa sa na spoločnej menovej politike eurozóny
  • dohliada na fungovanie finančného trhu
  • zabezpečuje ochranu práv finančného spotrebiteľa
  • vydáva eurové bankovky a mince a zabezpečuje obeh peňazí
  • prevádzkuje platobné systémy
  • zbiera a zverejňuje štatistické informácie
  • uskutočňuje ekonomický výskum
  • pripravuje legislatívu v rozsahu svojej pôsobnosti
  • reprezentuje SR v medzinárodných inštitúciách

 • Môže si fyzická osoba založiť účet v Národnej banke Slovenska?

  Okrem vlastných zamestnancov nie. NBS je centrálnou bankou Slovenskej republiky, ktorá nemá žiadnych súkromných klientov. Fyzické osoby si môžu založiť účet v niektorej z komerčných bánk v Slovenskej republike.


Dátum poslednej aktualizácie 18. feb 2022