en en

Harmonogram zavedenia eura v SR

Podpisom Prístupovej zmluvy k Európskej únii (16. apríla 2003 v Atenách) sa Slovenská republika zaviazala k vstupu do Hospodárskej a menovej únie a k zavedeniu spoločnej meny – eura.

Proces zavedenia eura na Slovensku sa začal ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Môžme ho rozdeliť do nasledovných etáp:

Vstup do ERM II a rozhodnutie o vstupe SR do eurozóny

16. júl 2003

– vláda SR schválila Stratégiu prijatia eura v SR a spoločný postup vlády SR a Národnej banky Slovenska pri vstupe Slovenskej republiky do eurozóny.

 • 8. september 2004

– vláda SR schválila Konkretizáciu stratégie prijatia eura v SR.

 • 6. júl 2005

– vláda SR schválila Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike. Vláda SR materiál aktualizovala dňa 21. marca 2007 a 16. apríla 2008.

 • 28. november 2005

– slovenská koruna vstúpila do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni trhového kurzu 38,4550 EUR/SKK. Slovenská koruna využívala v ERM II štandardné fluktuačné pásmo ±15 percent okolo centrálnej parity. To znamená, že výmenný kurz sa mohol pohybovať v rozpätí 32,6868 SKK/EUR až 44,2233 SKK/EUR.

 • 14. december 2005

– vláda SR schválila návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura. 1. januára 2006 do tejto funkcie vymenovala p. Ivana Štefanca. Funkčné obdobie p. Ivana Štefanca bolo ukončené 9. augusta 2006.

 • 8. marec 2006

– vláda SR schválila Správu o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR k 31. januáru 2006

 • 31. január 2007

– vláda SR vymenovala za splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura p. Igora Baráta, ktorý sa ujal funkcie 15. februára 2007.

 • 19. marec 2007

– na žiadosť Slovenska a po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta ECB a ministrov financií a guvernérov centrálnych bank Cypru, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska centrálna parita slovenskej koruny v ERM II revalvovala. Nová centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 35,4424 Sk. Spodná hranica pre povinné intervencie bola 30,1260 SKK/EUR a horná hranica 40,7588 SKK/EUR.

Centrálne parity voči euru a kurzy pre povinné intervencie v rámci ERM II.

 • 8. august 2007

– vláda SR schválila Správu o plnení Národného plánu zavedenia eura v SR k 30. júnu 2007

 • 26. september 2007
– vláda SR schválila zákon 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. generálny zákon.3. jún 2008– ministri financií členských krajín Európskej únie na zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné otázky (ECOFIN) v Luxemburgu odporučili vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009.20. jún 2008– Rada Európskej únie v zložení hláv štátov definitívne potvrdila prijatie Slovenska do eurozóny.8. júl 2008– Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) stanovila neodvolateľný prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou (konverzný kurz) na úrovni 1 ¬ =30,1260 Sk. Slovenská republika sa dňom 1. januára 2009 stane v poradí 16. krajinou eurozóny. Od rozhodnutia o vstupe SR do eurozóny po samotný vstup do eurozóny
júl – december 2008Zabezpečenie potrebného množstva eurových bankoviek a razba mincí pre hotovostný obeh SR
september – december 2008Predzásobenie komerčných bánk eurovými bankovkami a mincami
december 2008Zásobenie maloobchodného sektora eurovými bankovkami a mincami
24. august 2008 – 31. december 2009Povinné duálne zobrazovanie cien – všetky maloobchodné ceny, výplatné pásky, dôchodkové šeky a pod. sú povinne uvádzané v korunách aj eurách
do 31. decembra 2008Konverzia bankomatov, automatov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo bankovky
Po vstupe do eurozóny:  
1. január 2009Euro sa na Slovensku zaviedlo 1. 1. 2009 súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu bez prechodného obdobia spôsobom, tzv. Veľkého tresku („Big-Bang Scenario“) a stalo sa zákonným platidlom na území Slovenskej republiky. Koruna sa stala čiastkovou jednotkou eura v konverznom kurze stanovenom Radou EÚ.
do 16. januára 2009Duálny obeh – počas krátkeho obdobia duálneho obehu sa na území Slovenskej republiky platilo eurom, ale aj korunovými bankovkami a mincami. Tie sa však už nevydávali späť do peňažného obehu, ale postupne sa sťahovali, spracovávali a ničili v priestoroch Národnej banky Slovenska.
od 17. januára 2009Pokračovanie výmeny korunového obeživa za eurové bankovky a mince v komerčných bankách a NBS. Slovenské obehové eurové mince sú platné vo všetkých krajinách eurozóny a obehové mince ostatných krajín eurozóny sú platným obeživom aj na Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké.
do 31. decembra 2009Povinné duálne zobrazovanie cien
do júna 2010Odporúčané duálne zobrazovanie cien

Národný plán zavedenia eura predstavuje plán jednotlivých krokov, ktoré bolo potrebné uskutočniť pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR. V zmysle Národného plánu zavedenia eura bol zriadený Národný koordinačný výbor, ktorý bol najvyšším riadiacim a koordinačným orgánom pri príprave zavedenia eura na Slovensku.

Národný plán zavedenia eura v SR predpokladal zavedenie eura 1. januára 2009.Tento termín potvrdila v Programovom vyhlásení aj vláda SR, ktorá vzišla z volieb v júni 2006.

Podmienkou pre vstup do eurozóny bolo splnenie štyroch konvergenčných kritérií, tzv. maastrichtských kritérií:

 1. Verejné financie: Kritérium pre hospodárenie verejných financií zahŕňa v sebe 2 oblasti. Verejný deficit za posledný rok pred hodnotením nesmie presiahnuť 3 % HDP a verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP.
   
 2. Inflačné kritérium: Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu.
   
 3. Stabilita dlhodobých úrokových sadzieb: Priemerná dlhodobá úroková sadzba za posledných 12 mesiacov nesmie presiahnuť priemer dlhodobých úrokových sadzieb troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 2 percentuálne body.
   
 4. Stabilita výmenného kurzu: Dva roky pred hodnotením musí byť národná mena zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie krajina menu jednostranne devalvovať, mena nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, musí sa pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia.

Splnenie maastrichtských kritérií:

KritériumReferenčná
hodnota
Marec
2008
Stav
plnenia
Verejný deficit (% z HDP)3,02,2O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
Verejný dlh (% z HDP)60,029,4O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
Miera inflácie (%)3,22,2O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
Stabilita dlhodobých
úrokových sadzieb
 (%)
6,54,5O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR
Stabilita výmenného kurzuDva roky pred hodnotením musí byť národná mena zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II)Členstvo v ERM II od novembra 2005O národnej banke, Harmonogram zavedenia eura v SR

Zdroj: Eurostat, MF SR, NBS