en en

Zásady zavedenia eura v SR

Základné zásady zavedenia eura na Slovensku boli stanovené v Národnom pláne zavedenia eura v SR. Na týchto zásadách boli postavené právne predpisy a ostatné detaily prechodu na euro.

Veľký tresk

Euro sa na Slovensku zaviedlo naraz v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu 1. januára 2009.

Krátky duálny obeh

Po zavedení eura 1.1.2009 bolo možné do 16.1.2009 v hotovosti platiť okrem eurových bankoviek a mincí aj korunovými bankovkami a mincami. Pri platbách korunami bol výdavok v eurách. Duálny (dvojitý) obeh trval na Slovensku 16 dní, menej ako v prvých dvanástich krajinách eurozóny, kde bolo toto obdobie dvojmesačné. Skúsenosti totiž ukázali, že dvojmesačné obdobie je zbytočne dlhé a nákladné. Veľká väčšina hotovosti sa vymenila už v priebehu prvého týždňa roku 2009.

Konverzný kurz

Pri prepočítavaní cien, súm na zaplatenie a iných finančných hodnôt po 1. 1. 2009 bolo možné použiť len jediný kurz -> tzv. konverzný kurz, ktorý bol stanovený na úrovni 1 € = 30,1260 Sk. Konverzný kurz bol určený ako koeficient so 6 číslicami. Všetky ceny sa prerátali stanoveným 6-miestnym kurzom, žiadne zaokrúhľovanie konverzného kurzu nebolo dovolené. Toto pravidlo bolo určené na európskej úrovni (Nariadenie Rady ES 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura).

Kontinuita kontraktov

Všetky zmluvy zostali v platnosti, od 1. 1. 2009 sa čiastky splatné v korunách uhrádzajú v eure, prepočítané konverzným kurzom

  1. nebolo možné jednostranne vypovedať zmluvu iba z dôvodu zavedenia eura
  2. na druhej strane zmluvná voľnosť nebola obmedzená – po dohode mohli strany zmluvu zmeniť na explicitne eurové hodnoty

Toto pravidlo bolo určené na európskej úrovni (Nariadenie Rady ES 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura). Týka sa teda všetkých zmlúv v krajinách Európskej Únie, nielen zmlúv podliehajúcich slovenskému právu.

Pravidlá zaokrúhľovania

Finančné hodnoty vyjadrené v korunách, ktoré je potrebné prepočítať alebo zaplatiť v eurách, sa prepočítali konverzným kurzom a zaokrúhlili na najbližší eurocent, presne podľa matematických pravidiel. Toto pravidlo je určené na európskej úrovni (Nariadenie Rady ES 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura). Zákony alebo iné normy môžu určiť kedy musí byť prepočet s presnosťou na viac desatinných miest.

Nepoškodiť občana

Zásada nepoškodenia občana hovorila o tom, že platby, ktoré štát poukazuje občanom, fyzickým osobám (dôchodky, sociálne dávky….), sa zaokrúhľujú smerom nahor a naopak, všetky platby, ktoré občan platí štátu (napr. dane, miestne poplatky…) sa zaokrúhľujú smerom nadol. Sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty, može sa však vykonať aj väčšie zaokrúhlenie v prospech občana a to na najbližších 10 centov.

Príklad č. 1:
Dôchodca dostáva starobný dôchodok vo výške 8.500 Skk. Po zavedení eura sa dôchodok prepočíta konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk a výsledok sa zaokrúhli na najbližších 10 centov smerom nahor.
Príklad č. 2:
Občan, fyzická osoba má povinnosť zaplatiť miestnemu úradu poplatok za psa vo výške 1 200 Skk. Poplatok sa prepočíta konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk a výsledok sa zaokrúhli na najbližší eurocent smerom nadol.
Starobný dôchodok
suma 8.500.-SKK
výpočet 282,15 EUR
zaokrúhlenie 282,20 EUR
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk
Daň za psa
suma 1.200.- SKK
výpočet 39,832 EUR
zaokrúhlenie39,83 EUR
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Minimalizácia nákladov

Náklady na zavedenie eura by mali byť čo najnižšie. Preto boli napr. prijaté rozhodnutia o zavedení eura systémom Veľkého tresku alebo o krátkom duálnom obehu. Tiež ďalšie pravidlá v zákonoch upravujúcich zavedenie eura alebo v iných normách boli nastavené tak, aby nevznikali zbytočne vysoké náklady. Za to, aby náklady na zavedenie eura boli čo najnižšie, sú však v konečnom dôsledku zodpovední tí, ktorí ich vynaložia.

Zodpovednosť

Každý bol zodpovedný za svoje vlastné prípravy na euro, vrátane nákladov, ktoré mu pri prípravách na zavedenie eura vznikli.