en en

T2/T2S konsolidácia

gif gif

Konsolidácia systému TARGET a T2S

Eurosystém spustil projekt na konsolidáciu TARGET2 a T2S z hľadiska technických aj funkčných aspektov. Cieľom je uspokojiť meniace sa požiadavky trhu tým, že TARGET2 bude nahradený novým RTGS systémom hrubého vyrovnania v reálnom čase a bude optimalizovať riadenie a monitoring likvidity vo všetkých službách systému TARGET (TARGET2, TARGET2 Securities, TARGET Instant Payment Settlement). Nová konsolidovaná platforma bude uvedená do prevádzky v novembri 2022.

V rámci platformy budú založené nové hlavné peňažné účty (MCA), ktoré si účastníci otvoria v centrálnej banke. Tieto účty budú slúžiť ako zdroj likvidity pre účelové peňažné účty pre nový systém RTGS, T2S a TIPS.

Hlavný MCA účet bude tiež ponúkať funkcionality pre centralizované riadenie likvidity, čo znamená vyššiu úroveň automatizácie. Akákoľvek likvidita držaná na všetkých účelových a hlavných účtoch sa bude brať do úvahy pre výpočet plnenia povinných minimálnych rezerv.

Spoločné komponenty

Eurosystém tiež zavedie niekoľko komponentov, ktoré budú zdieľané vo všetkých službách TARGET.

  • ESMIG – harmonizované rozhranie jednotného trhu Eurosystému, ktoré uľahčí účastníkom prístup a využívanie služieb Eurosystému z jedného vstupného bodu. Rozhranie umožní pripojenie cez viacerých – poskytovateľov sieťových služieb, čo podporí konkurenciu medzi nimi.
  • CRDM – jednotná služba pre centralizované riadenie statických údajov konfigurácie účastníkov vo všetkých službách TARGET, Data warehouse – spoločný dátový sklad, ktorý umožní účastníkom prístup k historickým údajom.
  • Spoločný systém fakturácie pomôže Eurosystému optimalizovať prevádzkové náklady.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2022 z  20. 6.  2022 o novej generácii TARGET-SK

UZ_ROZ_10_2022.pdf

1.17 MB

Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke ECB: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/html/index.en.html