Publikácie, údaje, prezentácie

Informácie publikované na týchto stránkach majú rôzny charakter a ich cieľom je najmä informovať o aktuálnych trendoch vo finančnom sektore a poskytnúť podkladové údaje na hodnotenie rizík vyplývajúcich z týchto trendov.

Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS vydáva najmä tieto publikácie: Správu o finančnej stabilite, Analýzu slovenského finančného sektora, Správu o stave a vývoji finančného trhu a Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni. 

Analýza slovenského finančného sektora Správa o finančnej stabilite