Výrok rozhodnutia :

Across Funding, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: NBS1-000-025-725 k č.sp.: 100-000-112-034

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580, podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera vypracovaný ako jeden dokument dňa 18.6.2018 pre dlhopisy Across Funding, a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 50 514 580 s názvom „Dlhopisy Across
Funding 5“ s prideleným kódom ISIN SK4120013541 v najvyššej sume menovitých hodnôt
12 000 000 Eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 Eur, s emisným kurzom dlhopisov 85,101 % z menovitej hodnoty dlhopisu k dátumu začiatku ich vydávania, s dátumom vydania dňa 1.12.2018 a so splatnosťou dňa 1.6.2021. Prospekt cenného papiera zo dňa 18.6.2018 je prílohou tohto rozhodnutia.