Výrok rozhodnutia : PROXENTA Private Equity, s. r. o., PROXENTA Invest s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č. z. 100-000-276-986 k č.sp.: NBS1-000-048-721

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135  ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u k l a d á podľa § 144 ods. 4 písm. a) v spojení s § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch 1. emitentovi cenných papierov, spoločnosti PROXENTA Private Equity, s. r. o., so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava (do 21.01.2021 so sídlom Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava), IČO: 35 962 160 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  38125/B, pokutu vo výške 5 000 eur (slovom päťtisíc eur) 2. emitentovi cenných papierov, , so sídlom Jozefská 12, 811 06 Bratislava, IČO: 51 406 713 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:  125762/B, pokutu vo výške 5 000 eur (slovom päťtisíc eur) za nedostatok zistený dohľadom na diaľku v činnosti spoločnosti PROXENTA Private Equity, s. r. o. a spoločnosti PROXENTA Invest s. r. o., a to za porušenie § 120 ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s čl. 3 ods. 1 Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES tým, že spoločnosť PROXENTA Private Equity, s. r. o. a spoločnosť PROXENTA Invest s. r. o. v období najneskôr od 11.12.2019 na webovom sídle skupiny PROXENTA (www.proxenta.sk) prostredníctvom informačného listu k dlhopisovému programu skupiny PROXENTA verejne ponúkali dlhopisy skupiny PROXENTA, konkrétne dlhopisy emisie, a to bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu cenného papiera k predmetným dlhopisom.