Výrok rozhodnutia : UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-091-574 k č.sp.: NBS1-000-021-249

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade")  udeľuje spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a. s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, (ďalej len „účastník konania" alebo „veriteľ") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na vymenovanie pána Ing. Miroslava Štrokendla za člena štatutárneho orgánu veriteľa. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.