Výrok rozhodnutia :

Švec poistenie a poradenstvo s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-292-364 k č.sp.: NBS1-000-060-967

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti ŠVEC poistenie a poradenstvo s.r.o., so sídlom Hornodvorská 38, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, IČO 47 395 273 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.