Výrok rozhodnutia :

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-006-650 k č.sp.: NBS1-000-002-115

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Jesenského 4/C,
811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 na ustanovenie osoby - JUDr. Branislav Chynoradský narodený dňa xxxxxxxx, trvalý pobyt xxxx - za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za výkon odborných činností, a to riadenia rizík, spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.