Výrok rozhodnutia : VB LEASING SK, spol. s r. o.

Číslo rozhodnutia : ODB-4852/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti VB LEASING SK, spol. s  r. o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31 378 528, zapísaná v Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 7521/B (ďalej len „účastník konania") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. c) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") na zrušenie veriteľa, z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak v určenej lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas, uplynutím tejto lehoty predchádzajúci súhlas zaniká.