Výrok rozhodnutia :

Finax, o.c.p., a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-297-036 k č.sp.: NBS1-000-060-299

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Finax, o.c.p., a. s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 306 727, podľa ustanovenia § 79b ods. 9 v spojení s ustanovením § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na vymenovanie Ing. Róberta Fedáka, za člena štatutárneho orgánu poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte.