Výrok rozhodnutia :

Poštová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-293-399 k č.sp.: NBS1-000-061-495

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na voľbu Ladislava Koreca, narodeného xx. xx. xxxx, bytom Ľudovíta Fullu 3416/9A, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, za člena štatutárneho orgánu.