Výrok rozhodnutia : Tatra Asset Mangement, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-990/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 (ďalej len „správcovská spoločnosť TAM, správ. spol., a.s.") podľa § 163 ods. 1 písm. l) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na spravovanie podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., PrivatePersonal II. o.p.f. (ďalej len „podielový fond PP II"). Podľa § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti TAM, správ. spol., a.s. na vrátenie povolenia na spravovanie podielového fondu PP II lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.