Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-13507-2/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým udeľuje predchádzajúci súhlas spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 681 709 a spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO:  64 948 242 na zlúčenie v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nástupníckou spoločnosťou, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej UniCredit Bank Slovakia a.s., bude UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ktorá bude vykonávať činnosť pod novým obchodným menom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej len „nástupnícka spoločnosť"). Tento predchádzajúci súhlas sa podľa § 27 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom viaže na splnenie nasledovných podmienok:

1. Nástupnícka spoločnosť je povinná ako právny nástupca UniCredit Bank Slovakia a.s., v dôsledku prevzatia práv, záväzkov a povinností vyplývajúcich aj z činnosti vykonávania osobitných hypotekárnych obchodov podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona o bankách  na základe bankového povolenia (pred novelou č. 429/2009 Z. z. podľa § 2 ods. 2 písm. n) zákona o bankách), ktoré dňom zrušenia UniCredit Bank Slovakia a.s. bez likvidácie neprechádza na právneho nástupcu podľa § 9 ods. 1 zákona o bankách a zaniká podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona o bankách, vykonať úkony vo vzťahu k hypotekárnym obchodom vykonávaným spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia a.s. do dňa zlúčenia, smerujúce k dokončeniu vykonania a splnenia týchto hypotekárnych obchodov vrátane úplného vysporiadania všetkých pohľadávok a záväzkov súvisiacich s osobitnými hypotekárnymi obchodmi v súlade so slovenským právnym poriadkom. Za týmto  účelom je nástupnícka spoločnosť povinná do dokončenia vykonania a splnenia týchto hypotekárnych obchodov dodržiavať ustanovenia § 67 až § 88 zákona o bankách vrátane iných osobitných právnych predpisov súvisiacich s vykonávaním osobitných hypotekárnych obchodov a klientom z týchto obchodov zabezpečiť práva a nároky v rozsahu ako vyplývajú z týchto osobitných hypotekárnych obchodov podľa § 67 až § 88 zákona o bankách vrátane  iných osobitných právnych predpisov súvisiacich s vykonávaním osobitných hypotekárnych obchodov so zohľadnením platného slovenského právneho poriadku. Do úplného dokončenia vykonania a splnenia osobitných hypotekárnych obchodov je nástupnícka spoločnosť povinná mať ustanoveného hypotekárneho správcu a zástupcu hypotekárneho správcu, ktorí pri svojej činnosti budú postupovať podľa § 67 až § 88 zákona o bankách a súčasne je povinná umožniť výkon dohľadu Národnej banke Slovenska v súvislosti s dokončovaním vykonania a splnenia týchto osobitných hypotekárnych obchodov ako aj štátny dozor Ministerstva financií Slovenskej republiky nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku.

      Splnenie tejto podmienky nástupnícka spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska mesačnými správami o vysporiadávaní osobitných hypotekárnych obchodov predkladanými do 15. kalendárneho dňa v mesiaci nasledujúceho po vypracovaní správy, a to až do úplného vysporiadania osobitných hypotekárnych obchodov.

      Táto podmienka sa neuplatní, ak ku dňu zlúčenia bude nástupníckej spoločnosti udelené bankové povolenie podľa § 8 zákona o bankách na vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona o bankách, na základe ktorého bude nástupnícka banka postupovať ako hypotekárna banka v zmysle slovenského právneho poriadku alebo nastane taká skutočnosť, v dôsledku ktorej dôjde k ukončeniu všetkých zmluvných vzťahov uzavretých medzi UniCredit Bank Slovakia a.s. a klientmi vyplývajúcich z osobitných hypotekárnych obchodov.

2.  Nástupnícka spoločnosť je povinná v dôsledku zániku bankového povolenia UniCredit Bank Slovakia a.s. na funkciu depozitára podľa osobitného predpisu  bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v príslušných fondoch a s nimi súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nemôže nástupnícka spoločnosť vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v príslušných fondoch. Do odovzdania majetku a príslušnej dokumentácie inému depozitárovi je oprávnená nástupnícka spoločnosť uskutočňovať úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku vo fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a úkony nevyhnutné na úhrady dôchodkov (dávok) podľa osobitných predpisov.

      Splnenie tejto podmienky nástupnícka spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska informáciou o odovzdaní majetku v príslušných fondoch novému depozitárovi, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa odovzdania tohto majetku novému depozitárovi.

      Táto podmienka sa neuplatní, ak pred zánikom bankového povolenia UniCredit Bank Slovakia a.s. dôjde k odovzdaniu majetku v príslušných fondoch a s nimi súvisiacej dokumentácie a informácií zo strany UniCredit Bank Slovakia a.s. novému depozitárovi alebo, ak ku dňu zlúčenia bude nástupníckej spoločnosti udelené bankové povolenie podľa § 8 zákona o bankách na funkciu depozitára podľa osobitného predpisu podľa § 2 ods. 2 písm. n) zákona o bankách ako aj súvisiace rozhodnutia podľa osobitných právnych predpisov.

3. Nástupnícka spoločnosť je povinná písomne vrátiť bankové povolenie UniCredit Bank Slovakia a.s. udelené Národnou bankou Slovenska do 5 kalendárnych dní od účinkov zlúčenia.