Výrok rozhodnutia :

Kubovič Vladimír, Ing.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-296-066 k č.sp.: NBS1-000-061-464

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Vladimírovi Kubovičovi, rodné číslo: xxxxxxxx, trvale bytom Čajkovského 421/11, 949 01 Nitra povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.